Programi vrtića

Malo drvo

Malo drvo za veliki rast

Naša

Misija & vizija

Misija: Gradimo poticajno, ali sigurno materijalno okruženje – kreiramo prostor koji potiče cjelokupni razvoj djece. Njegujemo dobre međuljudske odnose i suradnju sa roditeljima, uvažavajuću i korektnu komunikaciju na relaciji roditelj – odgajatelj, partnerski odnos vrtića i obitelji, uspostavljamo povjerenje na relaciji dijete – odgojitelj – roditelj.

Vizija: Dječja kuća po mjeri djece i odraslih

Zašto

Malo drvo?

Pratimo suvremene tendencije razvoja dječjih vrtića u kojima djeca i odrasli žive životom obitelji. Dječji vrtić Malo drvo raste u tom smjeru kako bi postalo veliko i kako bi se u njemu svi dobro poznavali, razumijevali, surađivali i izvrsno se osjećali. Njeguje se individualni pristup svakom djetetu, zadovoljavanje svih njegovih potreba, a posebno potreba za sigurnošću, pripadnošću i ljubavi te poticanje razvoja svih njegovih potencijala i talenata. Surađujemo sa vanjskim suradnicima logoped, dpl. medicinska sestra i pedagog.

Program predškole

Program predškole odnosi se na djecu u godinu pred plazak u školu.
Opširnije

Program ranog učenja stranog jezika

Za djecu od navršene 3 godine života do polaska u školu.
Opširnije

Program dnevne igraonice

Za djecu koja nisu poslaznici redovitog programa vrtića.
Opširnije
051

Individualni pristup

Pratimo suvremene tendencije razvoja dječjih vrtića u kojima djeca i odrasli žive životom obitelji. Njeguje se individualni pristup svakom djetetu, zadovoljavanje svih njegovih potreba, a posebno potreba za sigurnošću, pripadnošću i ljubavi te poticanje razvoja svih njegovih potencijala i talenata.

Boravak djece u prirodi i na svježem zraku

Razvijamo kurikulum koji stavlja naglasak na boravak djece u prirodi i na svježem zraku. Kurikulum koji kreiramo nije usmjeren samo na boravak djece u prostoru vrtića već ga razvijamo i gradimo u široj i užoj okolini koja okružuje dijete, pa tako osiguravamo djetetu doživljaj Grada i svih sadržaja u njemu koji su primjereni interesima i učenju djeteta predškolske dobi. Razvijamo znanstveni način razmišljanja kod djece i potičemo djecu na propitkivanje svijeta oko sebe i stvaranju vlastitih hipoteza o problemskim situacijama koje uočavaju. Specifičnost kurikuluma jest i razvijanje simboličkih jezika djeteta, naročito likovnost putem pomno razrađenih programa, a kreativna rješenja djece vidljiva su kroz pedagošku dokumentaciju i likovne izložbe djece u svakoj pedagoškoj godini.

03