Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada

Pravilnik

Na temelju članka 35. stavak 1. točka 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br.10/97; 107/07 i 94/13) i članka 36. stavak 1. točka. 1. alineja 5. Statuta dječjeg vrtića Malo drvo, Anina 2, Varaždin, uz prethodnu suglasnost osnivača Jelene Kežić te Petre Habulan, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Malo drvo, na svojoj VIII. sjednici održanoj dana 07.05.2018. . godine donosi:

 

 

 

P R A V I L N I K

O UPISU DJECE I MJERILIMA UPISA

  Dječjeg vrtića Malo drvo

   
 1. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovim Pravilnikom o upisu djece i mjerilima upisa (dalje: Pravilnik o upisu) utvrđuju se mjerila i postupak upisa djece u predškolsku ustanovu Dječji vrtić Malo drvo (dalje: Vrtić) kao i način ostvarivanja prednosti pri upisu, te uvjeti pod kojima dijete može biti ispisano iz vrtića.

       

Članak 2.

Predškolska ustanova organizira programe predškolskog odgoja i naobrazbe sukladno Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe, a sve sukladno Redovitom cjelodnevnom programu Dječjeg vrtića Malo drvo odobrenog od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja.

 

Članak 3.

U jaslične programe može se upisati  dijete koje je navršilo 12 mjeseci života, a u preostale vrtićke programe, dijete koje je navršilo  3 godine života, osim ukoliko pojedino dijete ranije ne ostvari uvjete za prelazak  iz jaslične skupine, što utvrđuje Komisija za upis iz čl. 6. ovog Pravilnika.

 

Članak 4.

Jednom upisano dijete u jaslice, odnosno Vrtić, ima pravo na mjesto u Vrtiću do polaska u osnovnu školu, odnosno do ispisa, međutim, Vrtić ima pravo tražiti od roditelja da se svake pedagoške godine izvrši obnova upisa uz dostavu dokumentacije neophodne za polazak i boravak djeteta u Vrtiću. Polaznik Vrtića predškolske dobi kojemu je odgođen polazak u školu, ima pravo pohađati  Vrtić i narednu pedagošku godinu, ali samo temeljem službenog dopisa iz Ureda državne uprave o odgodi upisa u prvi razred osnovne škole.

 

 1. POSTUPAK UPISA
 

Članak 5.

Upis djece u programe dječjeg vrtića provodi se načelno početkom svake pedagoške godine i to  prema Planu upisa što ga za svaku pedagošku godinu na temelju „liste čekanja“ i drugih odluka Vrtića donosi Upravno vijeće Vrtića uz suglasnost osnivača. Vrtić može upisivati djecu i tijekom pedagoške godine ukoliko se ukaže slobodno mjesto u odgojnoj skupini i to redom sa „liste čekanja“ ili sukladno drugim Odlukama Vrtića, a sve sukladnu Planu upisa iz prethodnog stavka ovog članka Pravilnika. Uslijed određenih izvanrednih, opravdanih razloga (bolest roditelja, zaposlenje na novom radnom mjestu itd.) Vrtić može upisati dijete neovisno od odredbe st. 1. ovog članka, a temeljem Odluke Upravnog vijeća iz čl. 11. ovog Pravilnika o upisu.

 

Članak 6.

Upise provodi i prati Komisija za upis koju imenuje ravnatelj vrtića za svaku pojedinu pedagošku godinu, a koja se sastoji od tri člana od kojih su dva člana predstavnici odgojitelja i stručnih suradnika Vrtića dok se jedan član imenuje iz redova osnivača. Komisija radi na sjednicama koje saziva predsjednik kojeg imenuje ravnatelj Vrtića. Sjednica se može održati ako je nazočna većina članova Komisije, a odluke donosi većinom glasova ukupnog broja članova Komisije. Komisija odlučuje o pitanjima vezanima za upis djece u odgojno-obrazovni program na temelju: rezultata cjelovitog uvida o razvoju i potrebama svakog djeteta, analize dostavljene dokumentacije, rezultata inicijalnog razgovora s roditeljima odnosno skrbnicima djece, uz nazočnost djeteta, koji timski obavljaju članovi stručno-razvojne službe, uz mogućnost konzultacije s vanjskim stručnjacima radi pribavljanja mišljenja i podataka bitnih za odlučivanje. U postupcima vezanim za upis, Komisija za upis ima pravo tražiti mišljenje od strane savjetodavnog stručnog tijela. Savjetodavno stručno tijelo kod provedbe postupka upisa djeteta u Vrtićke programe, njegova boravka i ispisa je stručna služba, koja se sastoji od tri člana koje imenuje ravnatelj za svaku pojedinu pedagošku godinu, a od kojih je jedan član ovlašteni zdravstveni djelatnik.

 

Članak 7.

Zahtjev za upis, sa potrebnom dokumentacijom, podnosi se u upravu vrtića.

Zahtjev iz st. 1. ovog članka Pravilnika o upisu smatrat će se potpunim, samo ukoliko je uz isti priložena sva dokumentacija iz čl. 8. ovog Pravilnika o upisu.

Ukoliko roditelj/skrbnik Vrtiću ne dostavi svu dokumentaciju navedenu u čl. 8. ovog Pravilnika o upisu ni u roku od 15 dana od dana predaje Zahtjeva za upis, Vrtić može tražiti roditelja/skrbnika da u naknadnom primjerenom roku istu dostavi (dopuni), u protivno se Zahtjev neće uzeti u razmatranje, te će se predmeta prijava djeteta korisnika ukloniti sa “liste čekanja” ili na zahtjev roditelja/skrbnika pomaknuti na posljednje mjesto „liste čekanja“ sve do trenutka kada Zahtjev neće biti upotpunjen sukladno čl. 8. ovog Pravilnika o upisu.

 

Članak 8.

Roditelj/skrbnik  koji ima namjeru upisati dijete u Vrtić, mora Vrtiću uz Zahtjev iz čl. 7. ovog Pravilnika o upisu, Vrtiću dostaviti slijedeće dokumente za upis djeteta (osnovna dokumentacija):

– Potvrdu o obavljenom sistematskom pregledu (popunjava nadležni liječnik-pedijatar)

– Rodni list ili izvadak iz matice rođenih za dijete  (preslika)

– Uvjerenje MUP-a o prebivalištu na području Grada Varaždin ili preslik osobnih iskaznica iz kojih je vidljivo prebivalište roditelja /skrbnika

Roditelj/skrbnik u dokumentu iz toč. 1. st. 1. ovog članka Pravilnika navodi datum od kojeg ima potrebu da dijete počne koristiti Programe Vrtića. Ukoliko se radi o datumu koji se odnosi na period čekanja dulji od mjesec dana od dana predaje Zahtjeva, roditelj/skrbnik plaća upisninu u iznosu od 200,00 kuna te istu priložiti Zahtjevu.

Roditelji/skrbnici koji su podmirili iznos upisnine iz prethodnog stavka zadržavaju mjesto na „listi čekanja“  te u slučaju da kronološki prođe red njihove prijave, ista se ne vraća na dno „liste čekanja“ već zadržava prvenstveni red do trenutka datuma dolaska naznačenog u Zahtjevu.

 

Članak 9.

Roditelj/skrbnik čije dijete sukladno čl. 10. st. 2. i 3. ovog Ugovora, ostvaruje koju od okolnosti koje predstavljaju moguću prednost pri upisu djeteta u Vrtić, uz obveznu (osnovnu) dokumentaciju iz st. 1. ovog članka, dostavljaju i dokumente kojima dokazuju postojanje takve okolnosti (dodatna dokumentacija). Podnositelj zahtijeva koji nije priložio odgovarajući dokument (dodatna dokumentacija) kao dokaz moguće prednosti na koju se poziva, ne može ostvariti  pravo na eventualnu prednost pri upisu.

 

Članak 10.

Upisi u Vrtić vrše se prvenstveno prema Planu upisa sukladno „listi čekanja“ koja se sastavlja temeljem Zahtjeva za upis pri čemu ona djeca čiji su roditelji/skrbnici kronološki ranije uputili Vrtiću Zahtjev za upis, ostvaruju prednost pred onima koji su Zahtjev uputili kronološki kasnije. Uz osnovnu metodu upisa iz st. 1. ovog članka, prvenstvo pri upisu može se odobriti djeci roditelja  invalida Domovinskog rata, djeci zaposlenih roditelja (i redovitih studenata), djeci samohranih roditelja, djeci u udomiteljskim obiteljima te u drugim opravdanim slučajevima.

Drugim opravdanim okolnostima u smislu st. 2. ovog članka osobito će se smatrati:

– braća ili sestre korisnika prethodno uključeni u Programe Vrtića

– korisnik nije upisan ni na jednu drugu listu čekanja u drugom Vrtiću

– djeca koja s obzirom na prebivalište odnosno boravište ili mjesto rada roditelja potpadaju sjedištu Vrtiću

– djeca korisnici dodatnih kraćih ili specifičnih programa Vrtića

 

Članak 11.

Upravno vijeće Vrtića  periodički, najmanje svakih 6 mjeseci razmatra i utvrđuje „liste čekanja“  te razmatra potrebu za izmjenama i dopunama metoda i pravila upisa. Upravno vijeće ovlašteno je u bilo koje doba, a na osnovu nastanka pojedinih opravdanih potrebama i okolnosti donositi odluke kojima se za pojedine specifične situacije ili kategorije korisnika omogućava reguliranje međusobnih pravnih odnosa na individualni način sukladno specifičnim okolnostima te na taj način odobriti ili regulirati upis sukladno čl. 5. st. 3. ovog Pravilnika.

 

Članak  12.

Vrtić ne donosi posebnu odluku o odobrenju upisa djeteta, već izravno poziva roditelje/skrbnike na potpis Ugovora, a za djecu kojoj se upis nije odobrio, donosi posebnu pisanu odluku. Roditelj/skrbnik koji drži da je povrijeđeno određeno njegovo pravo pri upisu  može podnijeti žalbu upravi Vrtića u roku od 8 dana od dana primitka odluke o odbijanju upisa koju podnosi Komisiji iz čl. 6. ovog Pravilnika o upisu, a o kojoj odlučuje Upravno vijeće Vrtića. U radu Upravnog vijeća pri donošenju odluke po žalbi iz prethodnog stavka ovog članka sudjeluje i jedan predstavnik Komisije radi obrazloženja odluke Komisije Upravnom vijeću ali bez prava odlučivanja.

Upravno vijeće po žalbi može:

            – odbaciti žalbu kao nepravodobnu,

            – odbiti žalbu kao neosnovanu i potvrditi odluku Komisije,

– usvojiti žalbu i ukinuti odluku Komisije te samo donijeti odluku o upisu, odnosno rasporedu djeteta ili pak vratiti Komisiji na ponovno odlučivanje.

Odluka Upravnog vijeća je konačna, a o svojoj odluci Upravno vijeće izvještava roditelja/skrbnika djeteta.

 

Članak 13.

Djeca se smatraju upisanima u Vrtić u trenutku kada roditelj/skrbnik  sklopi  s Vrtićem  Ugovor o ostvarivanju redovitog programa predškolskog odgoja djeteta. Neovisno o činjenici sklapanja ili postojanja Ugovora iz st. 1. ovog članka Pravilnika, roditelj/skrbnik dužan je podmiriti cijenu usluge korištenja Programa Vrtića za prema utvrđenoj mjesečnoj ekonomskoj cijeni koštanja vrtića u iznosu od 1.460,00 kuna za svaki započeti mjesec korištenja usluga Vrtića od strane neposrednog korisnika/djeteta. Roditelj/skrbnik koji se u roku 15 dana od poziva Vrtića na kontakte navedene u Zahtjevu, ne odazove potpisivanju Ugovora, smatra  se da je odustao od upisa svoga djeteta u Vrtić, a Zahtjev djeteta odnosno prijava neće se uzimati u obzir već se na zahtjev roditelja može pomaknut na dno „liste čekanja“.

 

Članak 14.

Roditelj/skrbnik djeteta koje je primljeno u Vrtić  potpisuje  Izjavu o ovlaštenim  punoljetnim osobama koje mogu preuzeti i odvoditi  dijete iz vrtića doma, ukoliko su roditelji spriječeni. U predmetnoj Izjavi iz st. 1. ovog članka Pravilnika o upisu, potrebno je navesti ime, prezime ovlaštene osobe i druge podatke neophodne za identifikaciju. Roditelj/skrbnik ili ovlaštena osoba iz prethodnih stavaka ovog članka dužna je dijete iz vrtića preuzeti nakon proteka 10 sati njegova boravka, odnosno na kraju radnog vremena smjene u koju je dijete uključeno.

 

Članak 15.

Premještaj djeteta iz popodnevne u jutarnju smjenu i obrnuto moguć je samo za dijete čija su oba roditelja zaposlena te kada u tom smislu postoji zahtjev roditelja uz odgovarajuće dokaze o potrebi za provedbom takvog premještaja. Zahtjev za premještaj roditelj /skrbnik podnosi upravi Vrtića prije upisa ili odmah po promjeni okolnosti koji utječu na podnošenje takvog zahtjeva, a o zahtjevu odluku donosi Komisija iz čl. 6. ovog Pravilnika.

 

Članak 16.

Djeca koja se tijekom pedagoške godine ispišu iz jaslica ili drugih vrtićkih programa, u novoj pedagoškoj godini nemaju prednost pri upisu, osim u slučaju ispisa zbog bolesti  temeljem liječničke potvrde, a na temelju prethodne suglasnosti ravnatelja i stručne službe. Vrtić ne predviđa mogućnost i ne odobrava umanjenje cijene Programa za slučaj da dijete formalno ne koristi usluge Vrtića za određeni period (“čuvanje mjesta”). Iznimno, ravnatelj može temeljem Odluke Upravnog vijeća, donesene na temelju suglasnosti sa osnivačima odobriti umanjenje cijene u slučaju da roditelj/skrbnik dijeteta ostane bez zaposlenja, ali najduže za period do 6 mjeseci i to u visini od najviše 50% iznosa sudjelovanja ili u slučaju kada roditelj/skrbnik oboli od teže bolesti zbog koje se nalazi na korištenju bolovanja, ali najduže za period do 6 mjeseci i to u visini od najviše 50% iznosa sudjelovanja.

 

III.  DJECA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

 

Članak 17.

U redovnu odgojnu skupinu može se uključiti dijete s teškoćama u razvoju na temelju pozitivnog mišljenja stručne službe Vrtića i ravnatelja Vrtića. Roditelj je dužan dostaviti Dječjem vrtiću nalaz i mišljenje tijela vještačenja, rješenje centra za socijalnu skrb o postojanju teškoće u razvoju djeteta ili drugu odgovarajuću dokumentaciju o navedenoj okolnosti, koju je Vrtić ovlašten i dužan pohraniti i koristiti za svoje potrebe, kao i potrebe realizacije integracije djeteta u vrtićke programe Roditelj/skrbnik daje Vrtiću svako pravo na korištenje zdravstvene dokumentacije iz prethodnog stavka ovog članka Pravilnika, u svrhu realizacije provedbe integracije djeteta u program Vrtića te uskrata takvog prava predstavlja opravdan razlog za ispis djeteta iz Vrtića. Ukoliko savjetodavno stručno tijelo iz čl. 6. st. 6. ovog Pravilnika Vrtića procijeni da dijete s teškoćama u razvoju može biti integrirano u redoviti program, roditelj takvog djeteta potpisuje poseban Ugovor s vrtićem kojim se prvenstveno određuje dužina boravka takvog djeteta u skupini, kao i mogućnost smanjenja ili produženja tog boravka, sukladno procjeni stručne službe za svaki slučaj pojedinačno. Stručna služba Vrtića ima pravo ocijeniti da Vrtić ne raspolaže adekvatnim uvjetima za integraciju djeteta u Vrtićke Programe te dati negativno mišljenje o integraciji djeteta u Vrtić. Stručna služba Vrtića može uz odluku o integraciji djeteta donijeti odluku o provedbi drugih mjera potrebnih za provedbu navedenog koje su dužni poštivati Vrtić i korisnici, a razlog neprovedbe istog predstavlja opravdan razlog za ispis djeteta iz Vrtića. Dijete s teškoćama u razvoju, čiji roditelj ima pravo na dopust zbog njege djeteta s težim smetnjama u razvoju, ne može ostvariti pravo na puni 10-satni boravak u jaslicama ili vrtiću.

 
 1. OSTALI PROGRAMI
 

Članak  18.

Vrtić može, osim Programa iz čl.1. ovog Pravilnika o upisu, organizirati druge Programe sukladno zakonskoj regulativi i proceduri, a prema potrebama korisnika Vrtića. Korisnici usluga Programa iz st. 1. ovog članka, obvezuju se uredno podmirivati troškove navedenih ostalih programa prema posebnom ugovoru sukladno odluci Upravnog vijeća Dječjeg vrtića. Vrtić može organizirati i kraće programe sukladno odredbama Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi.

 

 1. ISPISI DJECE IZ VRTIĆA

 

Članak 19.

Dijete može biti ispisano iz vrtića na zahtjev roditelja/skrbnika tijekom cijele pedagoške godine ukoliko nema nepodmirenih obveza prema vrtiću. U svrhu ispisa roditelj/skrbnik podnosi odgojitelju zahtjev za ispis/ispisnicu, na kojoj navodi razloge za ispis djeteta/neposrednog korisnika. Razlozi iz prethodnog stavka ovog članka Pravilnika imaju samo informativni karakter te nemaju nikakvu pravnu težinu te ne daju pravo ni jednoj strani da iste koristi u bilo koju drugu svrhu, osim u svrhu ispisa neposrednog korisnika/djeteta iz Vrtića. Zahtjev za ispis odnosno uredno ispunjenu ispisnicu roditelj/skrbnik dužan je predati najranije 30 dana prije ispisa djeteta. Za vrijeme trajanja perioda iz prethodnog stavka (“ispisni rok”) dijete može redovito sudjelovati u Programu Vrtića, a roditeljima/skrbnicima ne umanjuje se iznos cijene sudjelovanja. Zahtjev za ispis odnosno ispisnicu potpisuje roditelj/skrbnik, a ovjerava je ravnatelj Vrtića nakon što utvrdi da roditelj /skrbnik nema nepodmirenih obveza prema Vrtiću te ne postoje nikakve druge obveze roditelja/skrbnika prema Vrtiću. Ovjerenu ispisnicu Vrtić predaje roditelju/skrbniku sa zadnjim danom korištenja Programa Vrtića od strane neposrednog korisnika/djeteta i to samo ukoliko su sve obveze prema Vrtiću uredno podmirene.

Dijete može biti ispisano iz Vrtića i po službenoj dužnosti i to osobito zbog:

 • narušavanja kućnog reda Vrtića od strane korisnika ili roditelja/skrbnika
 • kašnjenja u plaćanju iznosa sudjelovanja za korištenje programa Vrtića
 • nedostataka u dostavi dokumentacije potrebne za pohađanje korisnika programa Vrtića
 • kršenja odredaba Ugovora o ostvarivanju programa i ovog Pravilnika o upisu

Dijete će biti ispisano iz Vrtića po službenoj dužnosti zbog težih kršenja kućnog reda, pravila ponašanja, pravnih akata Vrtića i u drugim opravdanim situacijama, a osobito u slijedećim slučajevima:

 • opetovano kršenje reda Vrtića i vrijeđanje djelatnika i stručnih suradnika
 • izlaganje drugih korisnika bilo kakvim oblicima neprihvatljivog ponašanja
 • opetovano nepoštivanje odredaba Ugovora, Pravilnika ili drugih akata Vrtića
 • nepodmirenja dva iznosa mjesečnog sudjelovanja sukladno Ugovoru

 

U slučaju ispisa dijeteta po službenoj dužnosti “ispisni rok” traje 7 dana za vrijeme trajanje kojeg dijete može sudjelovati u Programu Vrtića. U svakom slučaju trajanja “ispisnog roka” Vrtić ne odobrava umanjenje cijene sudjelovanja.

 

 1. PRAVA I DUŽNOSTI

 

Članak  21.

Pored prava i obaveza roditelja/skrbnika reguliranih Ugovorom o ostvarivanju Programa te prethodnim odredbama ovog Pravilnika o upisu, roditelji/skrbnici imaju i slijedeća prava i dužnosti:

– predočiti potpunu dokumentaciju i informaciju o karakteristikama i potrebama djeteta koje su bitne za odabir primjerenog programa kao i za njegovu sigurnost i zdravlje tijekom ostvarivanja programa,

– pravovremeno izvješćivati Vrtić o promjenama razvojnog i zdravstvenog statusa djeteta i surađivati s Vrtićem u postupcima izmjena programa,

– odazvati se pozivima na roditeljske sastanke i druge oblike suradnje roditelja s Vrtićem u cilju praćenja razvoja i napredovanja djeteta,

            – izvršavati druge obveze utvrđene općim aktima Vrtića.

 

Članak 22.

Uz prethodno istaknute prava i dužnosti, Vrtić ima i slijedeća prava i obveze:

– suradnja s obitelji djeteta u cilju praćenja razvoja i napredovanja djeteta,

– prilikom prelaska djeteta u drugi dječji vrtić predati korisniku usluga propisanu dokumentaciju koju treba dostaviti drugom dječjem vrtiću, uz uvjet da su sva potraživanja Vrtića uredno podmirena

  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE   Članak  23. Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom njegova donošenja.   Članak  24. Ovaj Pravilnik donosi se uz prethodnu suglasnost osnivača Vrtića. Izmjene i dopune ovog Pravilnika donose se na način i u postupku predviđenom za njegovo donošenje. U Varaždinu, dana 07.05.2018.. godine Klasa: Ur.br:   PREDSJEDNICA  UPRAVNOG VIJEĆA: Petra Habulan