Plan i program odgojno-obrazovnog rada za pedagošku godinu 2023./2024.

Plan i program

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA VARAŽDINSKA

GRAD VARAŽDIN

DJEČJI VRTIĆ MALO DRVO

ANINA 2, 42000 VARAŽDIN

Adresa elektroničke pošte:

malodrvo.vrtic@gmail.com

PLAN I PROGRAM

ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA

za pedagošku godinu 2023./2024.

 

 

Varaždin, rujan 2023.

Na temelju članka 21. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97., 107/07. i 94/13.) i članka 19. Statuta Dječjeg vrtića Malo drvo u Varaždinu, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Malo drvo, dana 30.9.2023. donijelo je

PLAN I PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA MALO DRVO ZA PEDAGOŠKU GODINU 2022./2023.

Klasa: 601-02/23/07

Urbroj: 2186-179-23-01

Varaždin, 30. rujan 2023.

Ravnateljica:                                                                         Predsjednica Upravnog vijeća:

Jelena Kežić                                                                           Petra HabulanSADRŽAJ:

 

 

 1. UVOD
 1. USTROJSTVO RADA
 1. MATERIJALNI UVJETI RADA

                    3.1. Prostorni kontekst

                    3.2. Opća i didaktička oprema

 1. NJEGA I SKRB ZA SIGURNOST I ZDRAVLJE DJECE
 1. ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD

                   

 1. STRUČNO USAVRŠAVANJE
 1. SURADNJA S RODITELJIMA
 1. SURADNJA S DRUŠTVENIM ČIMBENICIMA
 1. VREDNOVANJE PROGRAMA
 1. PLAN I PROGRAM RAVNATELJICE, STRUČNIH SURADNIKA I ZDRAVSTVENE VODITELJICE

                    10.1. Program rada ravnateljice

                    10.2. Program rada stručne suradnice psihologinje

                    10.4. Program rada zdravstvene voditeljice 1. UVOD

 

Poseban naglasak ove pedagoške godine stavljamo na razvoj projektnog učenja djece. Kako bi kvalitetno realizirali postavljene ciljeve posebnu pažnju ćemo pridodati stručnom usavršavanju odgojitelja, kontinuirano tijekom pedagoške godine. Razvijati ćemo svih osam kompetencija djece, naročito kompetencije Učiti kako učiti.  Posebna pažnja odgojitelja bit će  usmjerena na procese učenja djeteta, na stvaranje njegove strategije učenja s puno mogućnosti za samomotivirajuće i samoregulirajuće učenje. Proces učenja djece kvalitetno ćemo dokumentirati kako bi ga učinili vidljivima i mogli ga pratiti i valorizirati. Vrtić ima bogato i raznovrsno okruženje koje djeci omogućava stjecanje različitih iskustava i konstruiranje znanja. Učenje djece odvijati će se i izvan prostora vrtića, sukladno našoj praksi boravka djece u prirodi i upoznavanja grada u kojem djeca žive kroz svakodnevne šetnje.

          Stjecanje iskustava odvijat će se svim senzornim modalitetima: dodirom, mirisom, okusom, vidom i sluhom. Prostorno-materijalno okruženje bit će razvojno primjereno i zadovoljavat će djetetove individualne tjelesne, intelektualne, socioemocionalne  i mnoge druge potrebe.

          Okruženje će biti visokog obrazovnog potencijala s djeci dostupnim materijalima jer će kao takvo najbolje odgovarati aktivnoj prirodi učenja djeteta. Djeca će biti u takvom okruženju autori vlastitih aktivnosti i procesa učenja, samoorganizirat će se, a odrasli će ih primjerenim intervencijama podržavati i poticati.

          Pravilno strukturiranje prostora uključivat će raspoređivanje centara na način koji će djeci omogućavati različite socijalne interakcije, u manjim ili većim grupama, u paru i nuditi priliku za osamu djeteta i njegovu samostalnu aktivnost.

          Centar svaki za sebe, ponudom raznovrsnih, dostupnih i zanimljivih materijala davat će jasnu poruku, poziv što se u njemu može činiti. Svrha ovakvog organiziranja prostora bit će poticanje samoiniciranog i samoorganiziranog učenja djece kojeg će odgojitelji pragtiti, podržavati i dokumentirati.


    Osigurat ćemo i socijalni kontekst koji će uključivati:


– obiteljsko ozračje, ugodu, dobrodošlicu, direktnu povezanost prostorne organizacije i kvalitete

  socijalnih interakcija (susreti, komunikacija, interakcija), mogućnost osame, privatnosti,

istodobno odvijanje različitih aktivnosti, slobodno kretanje, slobodan odabir sadržaja igre i    suigrača, suradničko ozračje, timski rad, stvarat ćemo sliku o djetetu, razumijevati što stvarno

čini, što istražuje, što je njegov interes, osiguravat ćemo pravilnu ulogu odgajatelja (odgojitelj

će promatrati, pokušavati razumjeti,  poduprijeti, dokumentirati).


 1. USTROJSTVO RADA

 

          Ustrojstvo rada bit će  postavljeno sukladno potrebama djece i roditelja koje smo ispitali putem ankete te prema njihovim interesima odredili 10 – satno dnevno trajanje programa u vremenu od 5.30 do 21.00 sat pet dana u tjednu.

           Kod formiranja skupina i rješavanja zahtjeva za uključivanjem djece  vodili smo računa o dobi prijavljene djece i broju koji u odnosu na Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe možemo primiti u određenu skupinu.

      Ukupno 4  odgojne skupine   djece redovitog 10 -satnog programa. Svake godine pratimo dobnu strukturu i broj djece te ustrojstvo rada prilagođavamo potrebama i standardu za broj djece u redovitom programu.

Vrste programa su :

 

 • Redoviti program:

 

cjelodnevni 10 – satni program njege, odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece od navršene godine dana do polaska u osnovnu školu.

Prema dobi i broju djece oformili smo:

– jednu odgojnu skupinu djece u dobi od 1. do 2. godine života s 16 djece,

– jednu odgojnu skupinu djece u dobi od 3 do 4 godine ( mješovitu skupinu) s 22 djece,

– jednu odgojnu skupinu djece u dobi od 5 do 6 godina (mješovitu skupinu) s 26 djece.

– jednu popodnevnu mješovitu skupinu s 20 djece


Ukupno: 4 odgojne skupine i 84 djece

 

           – program u trajanju do 3 sata dnevno uključuje djecu koja nisu redovni polaznici vrtića. Upisi traju od listopada do lipnja kada će se program i provoditi.

Programi javnih potreba:

Program predškole za djecu u 6. godini života bit će integriran u redovni program u vremenu od 01. listopada 2023. do 31. svibnja 2024. u trajanju od 250 sati godišnje tijekom 30 tjedana. Organizacijski oblik programa bit će fleksibilan s obzirom na planirane zadatke i sadržaje, što znači da se tijekom dana može po potrebi organizirati i u 2 dijela (prijepodne i poslijepodne) u kraćem vremenskom trajanju, a u pojedinim situacijama (posjeti, kazališne predstave, izleti…) i duže od predviđenog dnevnog trajanja.

 • Posebni kraći programi:

Program učenja stranog (engleskog jezika)  s radom će započeti 15.09.2023. godine unutar mlađe, starije i popodnevne odgojne skupine zasebno, po principu situacijskog učenja.

Programe će ostvarivali radnici:

Broj radnika:

– ravnatelj                                                 1

– odgojitelji u skupini                               9

– admin. rač. radnik                                  1

– kuharica                                                 1                          

  ukupno:                                                 12

Vanjski suradnici: psiholog, zdravstvena voditeljica i logoped.

Za održavanje prostora, alata i aparata kao i svakodnevne čistoće prostora koristiti ćemo ovlaštene servise.

 Tjedna struktura rada odgojitelja prema vrsti poslova i broju sati bit će:

-neposredni rad s djecom 27,5 sati,

-pripremanje poticajnog okruženja 2,5 sata

-planiranje i valorizacija    5 sati,

-stručno usavršavanje  3 sata i

-suradnja s roditeljima i vanjskim ustanovama 2 sata

1 ravnatelj s pola radnog vremena (do ostatka satnice na radnom mjestu odgojitelja).

1 stručni suradnik psiholog kao vanjski suradnik bit će angažiran 0,10 radnog vremena tjedno po odgojnoj skupini.

1 viša medicinska sestra bit će angažirana dva sata tjedno po svakoj odgojno obrazovnoj skupini za ostvarivanje zadaća njege i skrbi za tjelesni rast i zdravlje djece, za osiguravanje i unapređenje zaštite zdravlja djece u timu s odgojiteljima, ravnateljem, roditeljima, stručnim suradnikom, kuharicom i spremačicom.

1 logoped biti će angažiran sukladno utvrđenim potrebama sa svrhom primarnog testiranja djece i savjetodavnog rada s roditeljima i odgojiteljima. Djeca u 5. godini života i djeca mlađe dobi, ukoliko smo za to uočili potrebu, biti će testirana u listopadu 2023. godine. Roditelji će dobiti nalaz logopeda i individualne konzultacije prema potrebi.

Sprema stručnih radnika i njihova osposobljenost bit će u sladu s Pravilnikom o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću.

Ostali radnici:.

Na poslovima prehrane, osiguravanja podjele 4 obroka, radit će kuharica s punim radnim vremenom.

Administrativno računovodstvene poslove obavljat će  1 radnik s punim radnim vremenom.

Poslove održavanja i svakodnevnog čišćenja prostora obavljat će  ovlašteni servisi.             

                  Praćenje i provjeru kvalitete ustrojstva programa vršit će nadležno Ministarstvo, Osnivač, ravnatelj i stručni suradnik Vrtića, nadležne inspekcijske službe i Agencija prema svojem planu rada. Proces praćenja i vrednovanja ustrojstva programa ostvarivat će se na razini cijele ustanove od strane odgojitelja, roditelja, ravnatelja i stručnog suradnika u svrhu ostvarivanja fleksibilnosti i stalne prilagodbe potrebama djece i roditelja.

                  Protokolima ćemo utvrđivati : Da li smo dobro formirali odgojno obrazovne skupine vodeći računa o potrebama djece i roditelja te prostorno materijalnim uvjetima? Omogućava li naš ustroj inkluziju djece s posebnim potrebama? Imamo li uvjeta za veći obuhvat djece?

                  Promatrati ćemo potrebe roditelja o dužini boravka djeteta u Vrtiću kao i potrebe korištenja Vrtića u vrijeme blagdana i godišnjih odmora. Prema dobivenim pokazateljima unosit ćemo promjene u ustrojstvo rada ukoliko se za njih ukaže potreba. Pratit ćemo sve dijelove odgojno obrazovnog procesa: vrijeme jutarnjeg okupljanja, dnevne aktivnosti, uzimanje obroka, dnevni odmor, boravak na otvorenom. Nakon provedenih analiza vršit ćemo promjene ukoliko će postojati opravdani razlozi. Utvrđivat ćemo da li je radno vrijeme Vrtića prilagođeno potrebama djece i roditelja i jesu li nužne neke promjene? Za nesmetano odvijanje procesa osiguravat ćemo dovoljan broj radnika, a u slučaju njihova izostanka odrediti adekvatne zamjene.


 1. MATERIJALNI UVJETI


 1. 1. Prostorni kontekst

              Dječji vrtić Malo Drvo samostojeći je nenamjenski građen objekt koji je adaptacijom dobio sve kvalitete prostora za potrebe djece predškolske dobi smješten unutar mirne zone u gradu Varaždinu. U unutarnjim i vanjskim prostorima osigurana je pedagoško – estetska poticajna sredina za odgoj i obrazovanje djece rane i predškolske dobi te su zadovoljeni svi higijensko – tehnički zahtjevi kao i osnovni ekološki i estetski kriteriji.

                 Unutarnji prostor sastoji se od:

1 jedinice za djecu jasličke dobi s garderobom, trijažom, prostorom za njegu djece sa sanitarnim uređajima, sobom dnevnog boravka i terase,

 2 jedinice za djecu vrtićke dobi s garderobama, prostorom sanitarnih uređaja i sobama za dnevni boravak.

Veličina prostora soba dnevnog boravka sukladna je članku 46. st. 2 i 3. Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe.

Prostor sanitarnih uređaja uređen je su u skladu s normativima. U gospodarskom dijelu zgrade nalazi se kuhinja za pripremu obroka koji se na higijenski način prevoze do blagovaonice. U opremanju kuhinje poštovani su svi sanitarni propisi te je osiguran dovoljan broj posuđa i pribora za jelo.           

               Prostori soba odgojnih skupina podijeljeni su na manje prostorne cjeline, na centre aktivnosti kako djeca, ovisno o svojem interesu, imaju mogućnost grupiranja u manje skupine kvalitetniju komunikaciju  i suradnju. U oformljivanju centara vodi se računa o dovoljnim količinama i raznovrsnosti materijala, o njihovoj dostupnosti i strukturiranosti.

Prostori su uređeni tako da maksimalno pružaju fizičku sigurnost djece: zaštićene su utičnice, staklene površine, oštri rubovi i uglovi osnovne opreme.

                 Vanjski prostor

          neposredno je vezan uz zgradu Vrtića te zaštićen ogradom. Ima dovoljno osunčanih i hladovitih dijelova za igre s kretanjem, sredstvima i materijalima koji se inače koriste na otvorenom kao što je pijesak, voda i lopte.


 1. 2. OPĆA I DIDAKTIČKA OPREMA
 

            Za sve prostore Vrtića nabavili smo opću opremu koja zadovoljava ključne kriterije: primjerenost dobi djece, funkcionalnost, sigurnost djece, fleksibilnost – prenosivost, kvalitetan i prirodan materijal, lakoća održavanja i estetski izgled. Odabrali smo namještaj jednostavnih linija, toplih ekoloških boja, lako primjenjiv u dječjim igrama i aktivnostima, a pri tom stabilan. Tako djeca imaju mogućnost fleksibilnog korištenja prostora i aktivnog sudjelovanja u njegovu mijenjanju i oblikovanju. U takvom prostoru djeca stječu sve veću samostalnost i razvijaju inicijativu za vlastite aktivnosti.

              Oprema prostora našeg Vrtića izraz je ideje ekonomičnosti kroz nabavku onog što je odbačeno u roditeljskim domovima ili pronađeno u prirodi, a obogaćuje dječju inteligenciju i usmjerava pažnju na jednostavne stvari iz svakodnevnog života.

              Didaktička sredstva i pomagala zadovoljavaju zadaće koje ostvarujemo kao i kriterije: razvojne primjerenosti, trajnosti, lakoće upotrebljivosti i privlačnosti.               

 Uz gotova didaktička sredstava i igračke Vrtić u velikim količinama koristi neoblikovani i polu oblikovani materijal kojeg odgojitelji sakupljaju zajedno s djecom i roditeljima. Takav materijal obogaćuje dječju igru, potiče istraživanje i stvaralaštvo i dovodi do formiranja centara. Na temelju uočenih interesa djece i uzimanja u obzir dječjih neposrednih iskustava nastali su :


Centar šume

s materijalima: šumske životinje, kamenje u boji, obojane gaze, drveni obluci, panjevi, grane, kore drveta, tuljci, košare, paleta, umjetna trava, panjevi, plastično bilje, kosti dinosaura od slanog tijesta,kistovi, povećala, različit neoblikovan pedagoški materijal prikupljan prilikom izleta, špilja za igru i osamu djece, crna ploča za izražavanje kredama, mobil krošnje stabla.


Likovni centar

Materijali: olovka, tempera, bojice, pastele flomasteri, kapaljke, glina, glinamol, glina, ugljen, kolaž papir, materijali potrebni za teme crtanjem olovkom (školjka, spužva, češeri, klip kukuruza, pero, kora drveta, pletena košara, ribež i dr.), alati za slikanje i modeliranje, hamer papiri i ostale vrste papira, stalak za sušenje i skladištenje dječjih likovnih radova, različiti materijali za modeliranje i izradu kreativnih radova (vuna, perle, ljepilo, flis i slično).


Građevni centar

Materijali: lego kocke (gumene), drvene kocke različitih oblika i boja, štapovi, drvene pruge, konstruktori, vozila, životinje, drveni obluci, kartonski tuljci i oblijepljene kutije, različiti drveni neoblikovani pedagoški materijal pogodan za građenje i konstruiranje.

Uz mnogobrojne postojeće građevne materijale centar ćemo kontinuirano nadopunjavati pedagoško neoblikovanim materijalom s ciljem razvoja kreativnog izražavanja, istraživanja mogućnosti i primjene raznovrsnog materijala i razvoja ekološke svijesti.


Centar početnih matematičkih pojmova

Materijali: igre prostornih mreža, didaktičke igre odnosa, kombinacije boja i broja, oblika i broja (puzzle, slagalice, memori), igre količinskih i prostornih odnosa, igre uspoređivanja odnosa, oblika, boja i veličina, geometrijskih likova i tijela različitih veličina, društvene igre (s  kockama), čepovi, štapići, lego kocke, konstruktori, magnetne igre.

Svake pedagoške godine centar se nadopunjuje novom profesionalnom kupovnom didaktikom.


Centar društvenih igra

Materijali: različite društvene igre (šah, dama…), karte, pantomime sa zadacima, igre s uputama, prostorne igre, pješčani satovi, kvizovi.

Cilj aktivnosti u ovom centru je omogućiti zdrave interaktivne odnose između članova skupine, poticati govorno-jezične interakcije, aktivirati niz mentalnih procesa te uvježbati korištenje strategija rješavanja problema i postizanje cilja u konkretnim situacijama.


Centar razvoja i stjecanja predčitalačkih vještina

Materijali i sadržaji u ovom centru su primjereni djeci različite dobi i uvijek su im na dohvat ruke. Djeca su naviknuta da su im knjige neizostavan dio života s obzirom da odgovore na različite teme koje ih zanimaju tražimo u obiteljskoj knjižnici koju redovito nadopunjavamo enciklopedijama i slikovnicama.

Materijali: knjige, slikovnice, časopisi, slikopriče, stripovi, papiri, memori, slagalice, i pločice s slovima i crtežima, pokrivaljke, materijali za pisanje (olovke, flomasteri, spužve, krede, kemijske olovke, pero, štapići), magnetne slagalice, križaljke.

Centar je opremljen kako bi djetetu omogućilo samostalno uključivanje u aktivnosti i istovremeno korištenje različitih razina senzorne integracije: dodir, pokret (ljuljanje, okretanje, vrtnja), razvojem koordinacije (lijevo-desno), pisanjem i čitanjem, glasovnom analizom i pričanjem priča.


Centar svijetlo – sjena

Centralni poticaj je svjetleći stol sa izmjenom boja. Na policama pored stola nalazi se brdo materijala za istraživanje, građenje i kreativan izraz djece. Centar se sastoji od različitih lampica, reflektora i ostalih osvjetljenja kako bi postigli efekt sjene. Djeca u ovom centru mogu istraživati brdo materijala te se centar nadopunjuje ovisno o trenutnom interesu djece.

Materijali: svjetiljke, bočice raznih oblika i veličina punjene različitim bojama i materijalima, folije u boji, transparentni materijali u bojama poput zvrka, geometrijskih tijela, štapića, posuda, naočale u boji, sipki materijal poput obojanog pijeska, čunjići u bojama, prirodnine sa zanimljivim reljefima i građom, poput lista.


Obiteljski centar

Formiran u obliku kuhinje sa dnevnim boravkom. Kod opremanja vodilo se računa da se uključe djeci poznati materijali iz obiteljskog doma te igračke koje bi dale dodatnu kvalitetu igri poput lutke i odjeće.

Materijali:  kolači, torte, kuhinjski aparati, alati za kuhanje i pripremu hrane, voće, povrće, posuđe za posluživanje, servis za kavu i čaj, materijali za dekoraciju stola, prostor za sjedenje i odmor, knjige recepata, kuhinjski tekstil i ostalo.

Vrtić će naročito brinuti da djeca ne borave samo u njegovim prostorima već da odlaze u bliža i dalja okruženja obilazeći kulturno povijesne znamenitosti i prirodne lokalitete jer će tako bogatiti  svoje doživljaje, iskustva i spoznaje.


 1. NJEGA I SKRB ZA SIGURNOST I ZDRAVLJE DJECE

 

                 Za materijalne uvjete, vanjski i unutarnji prostor, opću i didaktičku opremu najvažnije nam je koliko su sigurni za djecu. Ne samo to već i koliko  djeca prepoznaju opasnosti i kako ih  pripremamo za okolnosti i pojave u vanjskom svijetu na koje mi ne možemo utjecati. Čini nam se da djeci najčešće u najboljoj namjeri da ih zaštitimo prikazujemo samo ljepšu stranu života lišenu nepogoda i katastrofa koje se neminovno događaju oko nas. Svaka peta osoba pogođena nepogodom je dijete što je dovoljan razlog da djecu pripremamo i educiramo, jer nepogoda postaje katastrofa samo ako na nju nismo spremni. Edukacijom možemo smanjiti rizik od katastrofa jer je njihov broj rastući, rastući je i broj pogođenih osoba kao što su i sve veće materijalne štete i financijski gubici. Ako pripremimo djecu bolje će reagirati u hitnim i izvanrednim situacijama. Ekstrema će uvijek biti, bit će ih sve više i bit će sve razorniji i zato je Hrvatski crveni križ sredstvima Evropske unije pokrenuo projekt: Sigurnije škole i vrtići – smanjenje rizika od katastrofa. Mi ćemo kroz naš program nastaviti raditi na pripremama djece za izvanredne i ekstremne situacije kao što su: toplinski valovi, suše, požari, poplave, odroni zemljišta, potresi. Nastaviti ćemo sa aktivnostima zbog kojih smo već treću godinu za redom siguran vrtić. Proigravanjem takvih situacija, sakupljanjem slikovnog materijala i sastavljanjem albuma djeca će učiti efikasne odgovore i ponašanja koja će ih zaštiti od katastrofa. Naučit će što činiti u slučaju potresa, grmljavine i oluje, požara i poplava, usvajati ponašanja koja smanjuju rizike.


Objašnjavanje pojave potresa kroz nekoliko igara kako bi djeca lakše shvatila što se to događa za vrijeme potresa i kako nastaje.


 1. Epicentar i valovi

Epicentar, kao mjesto gdje je potres nastao i valove koji se šire, pokušat ćemo djeci dočarati tako da u posudu ulijemo vodu i jednostavno ubacimo kamenčić ili neki drugi predmet u sredinu posude kako bi djeca vidjela kako se šire valovi. U posudu stavit ćemo i igračke za vodu i kad ubacimo  kamen u sredinu promatrat ćemo  igračke kako se tresu. Na taj način dočarat ćemo što se događa na površini zbog potresa. Objasnit ćemo kako se potres najviše osjeti baš tamo gdje je kamen ubačen, odnosno u epicentru i kako se valovi šire i krugovi u vodi postaju veći i tako udaljenija mjesta sve manje osjete potres.


 1. Slojevi Zemlje

Kako bi djeca naučila više o potresima koji mogu nastati i poremećajima magnetske aktivnosti, prikazat ćemo im slojeve Zemlje uz slike ili ćemo koristiti plastelin. Za svaki sloj Zemlje koristite ćemo određenu boju, napravit ćemo kontinente na kugli, presjeći je na pola kako bi djeca vidjela njene slojeve.


 1. Kako se pomiču tektonske ploče?

Potresi nastaju pomicanjem ploča i to ćemo djeci objasniti na različite načine. Možete uzeti keks koji će predstavljati tektonske ploče. Keks ćemo prepoloviti i obje polovice staviti na namaz tako da ih malo udaljimo. Polovice ćemo pomicati jedne prema drugima, a između će se skupiti namaz koji će pojasniti kako nakon nekog vremena nastaju planine.


 1. Pomicanje tektonskih ploča

Uz pomoć ručnika možemo djeci vizualizirati pomicanje ploča. Presavit ćemo ručnike i staviti tri ručnika jedan preko drugog tako da jedan siječe drugi. Na vrh ćemo staviti kartonsku kutiju sa zemljom i nekim predmetima, mogu to biti lego kocke. Kako ćemo pomicati ručnike tako će djeca vidjeti da se kutija trese kao i zemlja i lego kocke u njoj. Možemo staviti na vrh figure koje predstavljaju zgrade i kuće. Objasnit ćemo da one figure koje su pale su slabe gradnje dok su druge bolje gradnje te iako su se tresle ostale su neoštećene.


 1. Edukativni video o potresima za djecu

Postoji jako puno edukativnih video materijala o potresima koji su namijenjeni djeci no uz njega su preporučene i gore navedene aktivnosti jer potiču i različite razvojne vještine. Nakon razumijevanja potresa kao prirodne pojave, učit ćemo kroz različite igre i priče što napraviti za vrijeme i nakon potresa.

Druge nepogode kao olujna nevremena, poplave, vjetar, grmljavine i požari iziskuju otpornost prirode i čovjeka koji prirodu priprema kao i samog sebe da izdrži i izbjegne katastrofe. Djeca u vrtiću, na njima primjeren način mogu učiti i usvajati potrebna znanja i ponašanja kako bi u tim nepogodama bila zaštićena i sigurna.


 U ostvarivanju programa radit ćemo na:

– detektiranju svih izvora opasnosti: fizičkih, socijalnih i psihičkih,

– usvajanju znanja o prijetećim opasnostima: koje su to opasne situacije i kako se mogu 

  zaštiti od njih i ublažiti ih,

– prevenciji primjerenoj dobi djece, bez zastrašivanja potencijalnim opasnostima i  ograničavanja normalnog istraživačkog ponašanja djece,

– na  promišljanju i prakticiranju odgojnih postupaka i aktivnosti koje će jačati i podržavati djetetove intrizične potencijale za samozaštitu i samoočuvanje,

– na osiguravanju osobne i emocionalne dobrobiti za dijete što će uključivati poticanje inicijativnosti, samoorganiziranosti, samoprocjenjivanje vlastitih postignuća i procjenjivanje mogućih posljedica vlastitih aktivnosti.


Materijalno-organizacijske sigurnosne uvjete ostvarivat ćemo kontinuiranim mjerama i aktivnostima:

 1. Stvarati materijalne uvjete za sigurnost djece (održavati ograde, sigurnosne utičnice i namještaj, nabavljati igračke bez štetnih sastojaka, primjerene dobi, redovito održavati energetske instalacije, uklanjati opasne predmete),
 2. Spriječavati rizične situacije tijekom radnog procesa (uklanjati alate i predmete nakon popravaka i pranja, raditi na siguran način),
 3. Spriječavati mogućnost ozljeda osiguranjem prostora i dobrom organizacijom rada,
 4. Zadovoljavati sanitarne i zdravstvene kriterije za funkcioniranje ustanove (kuhinja, sobe, ostale prostorije) i osoblja (prevencija i izolacija zaraznih bolesti, redovni pregledi),
 5. Kontinuirano osposobljavati radnike za sigurnosno ponašanje (primjerice kod požara ili ozljede). Radnike upućivati na tečajeve zaštite na radu, pružanja prve pomoći i protupožarne tečajeve,
 6. Svake godine prilagođavati Plan pružanja prve pomoći i Plan evakuacije i spašavanja, zadužiti djelatnike za zaštitu od požara, zaštitu na radu, za pružanje prve pomoći kao i zadužiti za organiziranje evakuacije. Osigurati ispravnost vatrogasne opreme, kompletnost sanitetske opreme u slučaju nezgoda i opremu i sredstva za provođenje evakuacije i spašavanja. Osigurati evakuacijske putove i izlaze,
 7. Pri sportskim aktivnostima, izletima i izlascima izvan Vrtića nastojati osigurati dovoljno osoblja u pratnji, potrebnu medicinsku i ostalu opremu, dobru organizaciju i druge sigurnosne elemente,
 8. Spriječiti stvaranje nasilnog ozračja u suradnji s roditeljima na način da ćemo pripremiti pisane materijale za roditelje na web stranici vrtića i savjetodavnim radom,
 9. Tijekom godine informirati roditelje, ljude iz lokalne zajednice i cjelokupno osoblje Vrtića o mogućim izvorima nesigurnosti za djecu i poduzimati mjere.

Stalno ćemo voditi brigu za osobnu fizičku  i psihičku sigurnost djece ovim aktivnostima i djelovanjem:

 1. Prevenirati bježanje djeteta iz Vrtića, kod roditelja provjeriti sigurnosno ponašanje djeteta (samoincijativni odlazak djeteta iz stana ili od roditelja, gubljenje djeteta, nedostatna roditeljska kontrola djeteta, nedostatna privrženost) i poduzimati mjere (informiranje odgojiteljica, rad s roditeljem i djetetom, prema potrebi zaključavanje vrata),
 2. U okviru redovnog posla odgojiteljice će kontinuirano primjenjivati sigurnosne mjere (provjeravanje da li u svakom trenutku vide svu djecu, brojenje djece, spriječavanje izlaganja opasnosti, upućivanje na izvore opasnosti i samozaštitu, stjecanje vještina koje spriječavaju povrede),
 3. Redovno pratiti, provoditi i spriječavati zdravstvene probleme u Vrtiću,
 4. Spriječavati mogućnosti tjelesnih i psihičkih povreda sebe i drugih kod rizične djece s zdravstvenim, neurološkim, psihološkim i socijalnim problemima. Senzibilizirati roditelje za uočena neurološka i druga zdravstvena odstupanja i poticati ih na poduzimanje odgovarajuće mjere,
 5. Osposobljavati djecu, naročito šestogodišnjake, za sigurnosno ponašanje u prometu,
 6. Voditi brigu ima li zlostavljane i zanemarene djece ,
 7. Senzibilizirati roditelje na razne načine (situacijski, na roditeljskim sastancima, putem plakata i na individualnim razgovorima) za potrebne sigurnosne mjere,
 8. Razvijati odnos privrženosti djece s roditeljima, odgojiteljicama i drugom djecom, (dijete koje je emocionalno povezano s grupom i odraslom osobom bit će manje izloženo bilo kojem obliku rizika),
 9. Pridržavati se podsjetnika i protokola za razne rizične situacije sadžanih u Sigurnosno protokol u slučaju nestanka djeteta,  protokol postupanja kad roditelj ne dođe po dijete u Vrtić do kraja radnog vremena, protokol za postupanje u slučaju sukoba s roditeljima ili međusobnog sukoba roditelja, protokol o postupanju u slučaju nasilja među djecom, protokol o postupanju u slučaju nasilja u obitelji, protokol postupaka i metoda djelovanja za utvrđivanje sigurnosti prostora i sredstava koja će koristiti djeca ( unutrašnji i vanjski prostori Vrtića i svi drugi prostori izvan Vrtića), protokol postupaka i metoda djelovanja pri korištenju igrališta te izlazaka izvan  prostora Vrtića, protokol postupanja prilikom dovođenja i odvođenja djeteta iz Vrtića, protokol postupaka i metoda djelovanja kod preuzimanja i predaje djeteta drugom roditelju ili drugoj osobi, protokol postupaka i mjera nadzora kretanja osoba u Vrtiću, protokol postupaka i metoda djelovanja u procesu integracije djece s teškoćama u  razvoju, protokol u slučaju zamjene odgojiteljice, protokol postupaka u slučaju nestanka dječjih stvari i predmeta, protokol za postupanje za vrijeme dnevnog odmora djece u Vrtiću, podsjetnik i metode djelovanja u upotrebi medija u odgojno obrazovnom procesu Vrtića.


        Senzibilizirat ćemo, informirati  i osposobljavati roditelje, djecu i osoblje za sigurnosno i samozaštitno ponašanje:

 1. Na ugodan način, bez plašenja i kroz igru upoznavat ćemo djecu s raznovrsnim izvorima opasnosti koje nosi život. Informiranje i osvještavanje djece  o potencijalnim opasnostima ugradit ćemo u kurikulum Vrtića. Upoznat ćemo djecu s kriznim telefonima i drugim izvorima pomoći,
 2. Koristit ćemo edukativne igre Logico (o opasnostima) u skupini, pri individualnim tretmanima i s roditeljima čija su djeca izložena opasnostima,
 3. S predškolskom djecom proradit ćemo preventivne mjere iz područja seksualnog zlostavljanja, a u svakodnevnim situacijama stalno poticati samopoštovanje i zauzimanje za sebe,
 4. Upoznati djecu što sama mogu učiniti, ako se nađu u opasnoj situaciji i s kime o tome mogu razgovarati. (jasno i glasno reći “ne.” onome tko ih pokušava ugroziti, u opasnosti pobjeći na najbliže sigurno mjesto, biti uvijek na sigurnoj udaljenosti kad razgovaraju s nepoznatim osobama, da jasno razlikuju dobre i loše tajne koje im mogu prenositi odrasli iz njihove okoline i sl.),
 5. Raditi na razvoju svih dječjih potencijala i vještina koje doprinose socijalnom, općem psihološkom i spoznajnom razvoju i reagiranju na problemske i stresne situacije.
 

Gradit ćemo sigurno emocionalno-socijalno ozračje

 1. Nastojat ćemo da nam Vrtić bude sigurna zajednica za sve, za pojedince i djecu sa specifičnostima. Radit ćemo na senzibiliziranju djece i roditelja za nacionalnu, religioznu , zdravstvenu ili posebnu potrebu djeteta kroz: odgoj za razvoj, odgoj za mir, odgoj za kulturu prihvaćanja i interkulturu, odgoj za teškoće, ekološki odgoj, odgoj za komunikaciju te kroz društveni, etički i građanski odgoj. Na roditeljskim sastancima i u okviru individualnih razgovora s roditeljima, nastojat ćemo uskladiti stavove, socijalizacijske poruke i vrijednosni sustav koji će doprinositi prosocijalnom ponašanju djece i razvoju pozitivnih socijalnih vještina,
 2. Utjecat ćemo na smanjivanje neprimjerenih oblika ponašanja prema djeci (zlostavljanje, kažnjavanje, nebriga i sl.) te utjecati na smanjenje nasilja među djecom,
 3. Usmjeravat ćemo djecu pozitivnim socijalnim i moralnim vrijednostima, stavovima i vjerovanjima putem slikovnica, edukativnih igara, konkretnih životnih situacija, edukativnih materijala i sl. ,
 4. Na nivou skupine s djecom donosit ćemo odluke o pravilima zajedničkog življenja kojima se reguliraju odnosi i ponašanja. Spriječavat ćemo fizičke konflikte, osigurati jasnoću onoga što treba napraviti u pojedinoj situaciji. Nastojat ćemo da sve to doprinosi miru sa sobom, drugima i s prirodom, organiziranosti i sigurnosti skupina.

Uspješnost sigurnosno zaštitnih mjera procjenjivat ćemo cijele godine, a posebno na kraju utvrđujući jesmo li godinu priveli kraju bez značajnih sigurnosnih problema ili težih povreda djece.


 1. ODGOJNO – OBRAZOVNI RAD

 

       Temelji odgojno – obrazovnog rada bit će: Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje, Programsko usmjerenje odgoja i obrazovanja predškolske  djece, Literatura koja govori o učenju i poučavanju djece u demokratskom društvu, u odgojno- obrazovnim ustanovama koje su koncipirane tako da su u funkciji razvoja potencijala djece  u slobodnije strukturiranom odgojno-obrazovnom procesu koji omogućuje afirmaciju njihovih prijedloga, inicijativa i sugestija. Mi smo dostigli nivo suvremene odgojno-obrazovne ustanove i kao takvi razvijat ćemo kreativno i kritičko mišljenje djece, sve ćemo dogovarati s djecom. Poticat ćemo razvoj kulture korisnog učenja uz razumijevanje djece te usvajanje učinkovitih strategija učenja. Poticat ćemo sudjelovanje djece u odlučivanju o kriterijima samoprocjenjivanja i procjenjivanja postignuća drugih i podržavati suradničke oblike ponašanja.

          Mi želimo postati mjesto znanja i učenja a kriterij oblikovanja odgojno-obrazovnog procesa bit će različite individualne i razvojne mogućnosti djece i različiti stilovi njihova učenja. To ćemo postići projektnim učenjem djece. U skladu sa konstruktivističkom i socio-konstruktivističkom teorijom pristup učenju putem projekta, projektno učenje prema Beneke, 2000. počiva na ovim osnovama:

 • Sva djeca dolaze u skupinu u potrazi za razumijevanjem svojih iskustava, odnosno, sva djeca žele učiti.
 • Skupina je život; vrijeme i iskustva vrtića nisu odvojena od ostalih sfera života.
 • Djeca konstruiraju svoje znanje, ali trebaju odgajatelja da im pomaže i da ih vodi kroz proces.
 • Djeca imaju različite snage, slabosti, interese, povijest i podršku što im omogućuje da uče jedni od drugih i razvijaju se kao individue.
 • Djeca najbolje uče kada imaju pozitivnu sliku o sebi i osjećaj smisla.
 • Djeca uče u kombinaciji manipulacije, promatranja, iskustva, sistematičnih uputa i osobne refleksije.
 • Poučavanje i učenje su interaktivni procesi.
 • Socijalne i emocionalne kompetencije jednako su važne kao i znanje i akademske vještine.
 • Sobe dnevnog boravka prostori su koji se prilagođavaju i podržavaju djetetove potrebe.

 Nastaviti ćemo raditi na kvalitetnim odnosima jer bez njih nema ni dobrog projekta. Djeci ćemo prije svega pružiti osjećaj slobode i osjećaj sigurnosti prilikom učenja i istraživanja. Voditi ćemo računa da projekti na kojima ćemo raditi budu bliski stvarnim iskustvima djece, kako bi mogli neposredno istraživati te imali dostupne sadržaje, materijale i konkretan predmet interesa. Ovakvo učenje je cjelovito (holističko) i nije umjetno rascjepkano na sadržaje učenja i područja razvoja. Isto tako naglasak je na samom procesu, a ne finalnom produktu. Obzirom da se sam proces ne može vidjeti (osim ako se u tom trenutku nalazite u skupini, važno ga je kvalitetno dokumentirati. Dokumentiranjem u projektu dobivamo uvid u znanje i vještine djece. Projektno učenje nema vremenskog okvira i može se tijekom istraživanja razgranati na više interesa djece ili više problemskih situacija, projekt ima cikličku strukturu jer učenje ima spiralnu progresiju. Odgojitelji će promišljati o uvjetima za učenje djece i organizirati rasprave djece tijekom učenja. Dobrobiti projektnog učenja su mnogobrojne. Projektno učenje djeci omogućuje dublje razumijevanje vlastitih iskustava i okruženja u kojem živi. Osnažuje dijete da pažljivo promatra fenomene u svom okruženju. Osigurava različite interakcije i razvoj suradničkih vještina. Omogućava otkrivanje prednosti i ograničenja različitih izražajnih medija i vještine njihove upotrebe u svakodnevnim aktivnostima.


 1. STRUČNO USAVRŠAVANJE

 

              Za ostvarivanje ovog programa nije dovoljno samo iskustvo već je nužno kontinuirano obrazovanje i usavršavanje stručnih radnika. Na taj način ostvarivat ćemo važno načelo Nacionalnog kurikuluma za rani i predškolski odgoj i obrazovanje koje govori o otvorenosti za kontinuirano učenje, o spremnosti za  unapređivanje prakse i jačanje uloge odgojitelja refleksivnih praktičara. Ove pedagoške godine ( do kraja kalendarske godine) predati ćemo i Zahtjev za napredovanje u struci u odgojitelje mentore za dvije odgojiteljice koje su svojim radom, obrazovanjem i kontinuiranim stručnim usavršavanjem za to stekle uvijete.


 Stručno usavršavanje organizirat ćemo kroz različite oblike kao:  


    Individualno stručno usavršavanje proradom stručne literature i periodike o:

Učenju djece predškolske dobi, o globalnom konceptu dječje spoznaje, pragmatičnom konceptu dječje logike,  o dominantnim interesima djece, o novim didaktičkim sredstvima kao izvorima znanja, o djetetu i okolini, ekspresivnim aktivnostima, simboličkom izražavanju, o vježbama za sigurnost i zaštitu, o strategijama učenja djece, o primjeni osnovnih naučnih taktika u radu s djecom.

Odgojitelji će izrađivati individualni plan i program stručnog usavršavanja na obrascu UT- XI-2-9 kojeg ćemo odlagati u personalni dosje i na kraju godine izvršiti analizu ostvarenosti pojedinačnih planova.                                     

              Eksterne oblike stručnog usavršavanja koji će uključivati prisustvovanje i sudjelovanje u radu stručnih skupova, savjetovanja, simpozija, seminara i radionica prema Katalogu stručnog usavršavanja Agencije za odgoj i obrazovanje, prema pozivu vrtića u okruženju i drugih organizatora usavršavanja. Aktivno ćemo se uključivati u iskustvene radionice i prezentirati svoj rad. Zainteresirane odgojiteljice sudjeluju na Mliječni zub Online pedagoškoj akademiji 2023/2024. od 02. listopada 2023. godine do 15. lipnja 2024. godine.

              Interne oblike usavršavanja koji  će biti rezultat kontinuiranog istraživanja vlastite odgojno obrazovne prakse. Organizirat ćemo ih kao stručne aktive, odgojiteljsko vijeće, radionice i radne dogovore. Na radnim dogovorima ćemo putem individualnih konzultacija ili u timu planirati i evaluirati aktivnosti i cijeli proces, voditi dijalog i rasprave na temelju zapažanja o radu i promjenama prakse. Nositelji stručnih tema na aktivima i odgojiteljskom vijeću te voditelji radionica i moderatori radnih dogovora bit će stručni suradnici, odgojitelji voditelji programa te odgojitelji koji će sudjelovati u eksternim oblicima usavršavanja i moći drugima prenijeti nova iskustva i informacije. Na sjednicama odgojiteljskog vijeća prorađivat ćemo problematiku vezanu za program, analizirati ostvarene dobrobiti za dijete, usvajanje vrijednosti i razvoj dječjih kompetencija te predlagati promjene za unapređivanje odgojno obrazovnog procesa. Razrađivat ćemo i problemski pristupati pojedinim temama značajnim za realizaciju planiranih projekata i akcijskih istraživanja unutar ovog programa, prezentirati iskustva iz prakse i novu stručnu literaturu i periodiku te podnositi izvješća s  eksternih oblika stručnog usavršavanja.

                Kroz sve nabrojene oblike usavršavanja odgojitelji će razvijati refleksivni profesionalizam i jačati profesionalnu autonomnost. Bit će spremniji za kontinuirano istraživanje, konstruiranje i rekonstruiranje vlastitog odgojno obrazovnog pristupa kao i  za preispitivanje svojih odnosa prema djeci i sustručnjacima.

 

 

 1. SURADNJA S RODITELJIMA

 

Naš će Vrtić biti otvoren prema obitelji i graditi međusobni odnos suradnje i uzajamnog upoznavanja.

Suradnju ćemo ostvarivati prema načelu partnerstva što podrazumijeva prihvaćanje roditelja kao ravnopravnih članova Vrtića, partnera koji mogu puno pridonijeti ostvarivanju ovog programa i obogatiti ga svojim idejama i sudjelovanjem. Roditelji, naši prvi suradnici, bit će pozvani na suradnju, jer ćemo samo tako moći uzajamno obogaćivati naše spoznaje o djeci i njihovim potrebama, o načinima druženja, igri i učenju te biti što efikasniji i podržavajući u jačanju njihovih roditeljskih kompetencija. Od samog početka rada započet ćemo s građenjem međusobnog povjerenja i otvorenosti s ciljem ostvarivanja izravne, kvalitetne međusobne komunikacije. Primijenit ćemo upitnik za upoznavanje roditelja s mogućnostima i načinima njihova sudjelovanja u ostvarivanju programa. Poticat ćemo ih da što više prate tijekove programa i aktivno sudjeluju u aktivnostima i pripremanju uvjeta za njihovo uspješno provođenje. Partnerski će odnosi uključivati više oblika suradnje:

– inicijalne razgovore prilikom upisa djeteta u program s ciljem upoznavanja posebnosti

  razvoja djeteta, njegovih potreba, navika i zdravlja,

individualne razgovore informativnog i savjetodavnog karaktera na inicijativu roditelja                                                                                                                       

 ili odgojitelja, individualni razgovori na inicijativu pojedinog stručnog djelatnika, ovisno o

 potrebama i problemima. Za svaki problem pronaći ćemo znanstveno objašnjenje u pedagogiji, psihologiji i metodici rada s djecom rane i predškolske dobi,    

roditeljske sastanke i druženja: plenarni roditeljski s predstavljanjem programa, njegovog

  ustroja, cilja, dobrobiti za dijete, vrijednosti i kompetencija koje će djeca usvajati,

roditeljske sastanke informativnog, predavačkog, komunikacijskog kao i oglednog tipa  

  na kojima   ćemo  prezentirati akcijska istraživanja i projekte,

– druženja djece i roditelja povodom važnih događanja i značajnih datuma.

druženje svih obitelji i svih zaposlenika vrtića u prirodi kroz realizaciju planinarskih   izleta vikendom.


  Aktivnosti u radu s djecom i odgojiteljima:

uključivanje roditelja u neposredni odgojno obrazovni rad,

– uključivanje roditelja u akcije uređenja vanjskih prostora i okoliša,

– u izradu i sakupljanje materijala za aktivnosti i rad na projektima,

– uključivanje  roditelja u humanitarne akcije, akcije zaštite životinja i prirode,

– sudjelovanje u aktivnostima u prirodnim okruženjima, izvan Vrtića, u izletima i posjetima,

– zajedničko provođenje dijela slobodnog vremena putem izleta u prirodu,

– posredovanje roditelja između Vrtića i šire društvene zajednice u senzibilizaciji  za njegove

  potrebe u  materijalnom smislu ili nekom drugom aspektu pomoći i sudjelovanja.


    Viber grupa za roditelje (za svaku skupinu) s :


– informacijama za roditelje, pisanim materijalima, radovima djece, fotografijama, ppt  prezentiranjem aktivnosti i postignuća djece, njihovim  osobitostima, interesima i projektima kojima se bave, pozivanje roditelja na suradnju,  

 Vizualno pisana komunikacija s roditeljima odvijat će se kako i putem tematskih panoa, izložbi dječjih uradaka, letaka, upitnika, plakata, projiciranjem fotografija djece u aktivnosti u prostoru garderobe,  kutije primjedbi i prijedloga te internet stranice vrtića.

 Posjeti obiteljima koja imaju prirodna okruženja za koja djeca pokazuju interes kao što su na 

 primjer obiteljska gospodarstva , vrtovi, voćnjaci, livade, vinogradi, šume i gojilišta za  

 životinje,


 Roditelji će biti uključeni u proces vrednovanja programa putem primjerenih instrumenata.


 1. SURADNJA S DRUŠTVENIM ČIMBENICIMA

                      Vrtić će naročito brinuti da djeca ne borave samo u njegovim prostorima već da odlaze u bliža i dalja okruženja obilazeći kulturno povijesne znamenitosti i prirodne lokalitete jer će tako bogatiti  svoje doživljaje, iskustva i spoznaje. Nastavili smo suradnju s Planinarskim društvom MIV Varaždin radi poludnevnog izleta u šumu. Ove pedagoške godine planiramo i proširiti suradnju organizacijom izleta za obitelji i zaposlenike vrtića kao kvalitetno i zdravo provođenje slobodnog vremena.

            Suradnju s vanjskim čimbenicima nastavit ćemo ostvarivati i dalje u svrhu suoblikovanja procesa odgoja i obrazovanja unutar programa, realizacije aktivnosti, dobivanja savjetodavne i materijalne potpore za razvijanje i unapređivanje rada.

               Nastavit ćemo dobru suradnju s našim Gradom, Županijskim uredom državne uprave za odgoj i obrazovanje radi zadovoljavanja materijalnih potreba Vrtića i dobivanja stručne pomoći, zatim suradnju s Ministarstvom znanosti i obrazovanja, Sveučilištem u Zagrebu, Učiteljskim fakultetom te Agencijom za odgoj i obrazovanje radi stručne potpore, dobivanja smjernica za rad i ostvarivanja stručnog usavršavanja djelatnika. Suradnju ćemo ostvarivati s drugim vrtićima radi razmjene iskustava i unapređivanja odgojno obrazovnog procesa.

             Radi ostvarivanja načela  kontinuiteta u odgoju i obrazovanju Vrtić će surađivati unutar razine sustava odgoja i obrazovanja, točnije s osnovnim školama kako bi uskladili zajedničko djelovanje usmjereno na dijete i njegove dobrobiti.  

             Tabelarni prikaz suradnje s vanjskim čimbenicima:

SURADNICI

SADRŽAJ RADA

Grad Varaždin, Upravni odjel za društvene djelatnosti i druge službe

-suradnja u osmišljavanju i realizaciji pojedinih segmenata odgojno-obrazovnog procesa (značajni datumi i događanja)

-sudjelovanje na Dječjem participativnom proračunu u listopadu 2023. godine

Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Agencija za odgoj i obrazovanje

-organizacija i provođenje stručnog  usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika

-stručna podrška i pomoć u realizaciji odgojno-obrazovnih zadaća i programa

-promicanje u zvanje odgojno-obrazovnih djelatnika

Sveučilište u Zagrebu

Učiteljski fakultet

-suradnja u organizaciji i realizaciji stručne prakse studenata predškolskog odgoja

-suradnja u organizaciji i realizaciji stručnih skupova na fakultetu i predavanja

-izložba dječjih likovnih radova

Zavod za javno zdravstvo

-suradnja s pedijatrom, stomatologom i drugim specijalistima

Osnovne škole

– suradnja vezana uz upis djece u prvi razred

– posjete

Glazbena škola Varaždin

-suradnja u organiziranju svečanih i zabavnih manifestacija

-sudjelovanje u projektima koji se provode vezane uz glazbeno stvaralaštvo djece

-posjete

Policijska uprava Varaždin

Kontakt policajac

-provođenje edukativnog programa vezanog uz sigurnost djece u prometu

Planinarsko društvo MIV Varaždin

-suradnja u organizacije prijevoza djece na lokalitete u prirodi tijekom tjedna

-organizacija planinarskih izleta za obitelji i zaposlenike vrtića

-izvješća o ostvarenim izletima

-Opća planinarska škola za zainteresirane zaposlenike

Kazališta i koncerti

-suradnja u realizaciji kulturno-scenskih događanja

Muzeji i galerija grada Varaždina

-suradnja u osmišljavanju i prezentiranju likovnog stvaralaštva i kulturno-povijesne baštine

-muzejske radionice

Gradska knjižnica

-organizacija posjeta s ciljem navikavanja djece na druženje s knjigom, knjige kao izvori znanja

-suradnja u osmišljavanju i prezentiranju dječjeg stvaralaštva i razvoju književnog izričaja

-likovne izložbe djece u prostoru knjižnice

-sudjelovanje na likovnim natječajima

Predškolske ustanove – vrtići

-suradnja u organiziranju stručnog usavršavanja odgajatelja

-zajednička druženja, posjeti, manifestacije u gradu

Domovi za starije nemoćne osobe

-posjete, aktivnosti na otvorenom i međugeneracijsko druženje

Pučko otvoreno učilište

-organizacija priredbi i kazališnih predstava za djecu

Društvo naša djeca

-obilježavanje Dječjeg tjedna

-posjeta Svetog Nikole vrtiću

-likovni natječaji

Vatrogasna postrojba

-posjeti i sudjelovanje u obilježavanju mjeseca zaštite od požara i Dana vatrogasaca (blagdana Sv. Florijana)

-posjeta muzeju vatrogastva

-sudjelovanje na likovnim natječajima

Centar za vanjsko vrednovanje ustanova iz Zagreba

upute za vrednovanje programa

 

 

9.VREDNOVANJE PROGRAMA

 

           U svim programima Vrtića, pa tako i u ovom, usmjereni smo na osiguravanje što više razine kvalitete odgojno obrazovne prakse. Kvaliteta nikada nije statična kategorija i zato je nužno neprekidno je evaluirati, povećavati i unapređivati. Ona obuhvaća sve ono na što smo se programom obvezali činiti, posebno osiguravanje novih okruženja unutar i izvan Vrtića kao najbolje moguće uvjete za dječji razvoj i učenje. Isto tako kvaliteta čini ukupnost naših utjecaja na sve vrste dobrobiti za djecu, na razvoj kompetencija i usvajanje vrijednosti. Povećavanje kvalitete zahtijeva kontinuirano vrednovanje usmjereno na istraživanje, razumijevanje i usavršavanje odgojno obrazovne prakse.

           Vanjsko vrednovanje provodit će sukladno Državnom pedagoškom standardu Ministarstvo, AZOO, NCVVO i Odsjek za društvene djelatnosti i opće poslove Grada. Interno, odnosno samovrednovanje provodit će svi čimbenici odgojno obrazovnog procesa: odgojitelji, stručni suradnici, djeca i roditelji. Osnovno polazište bit će izravno promatranje odgojno obrazovne prakse, a u tome će najvažniju ulogu imati odgojitelji kao refleksivni praktičari. Stručni suradnici bit će isto tako istraživači odgojno obrazovne prakse istovremeno djelujući na osposobljenost svih čimbenika za kvalitetnu samoprocjenu. Na osnovi promatranog, zabilježenog, radeći u timu, analizirat ćemo sve procese, naše postupke, djelovanja i postignuća, provoditi rasprave ( diskurse ) i unositi promjene. Kvaliteti diskursa, kvalitativnim i kvantitativnim procjenama doprinosit će pedagoška i dodatna dokumentacija o programu, video zapisi aktivnosti djece i odgojitelja, foto zapisi te različiti instrumenti za procjenu uvjeta koje smo omogućili djeci, postupaka odgojitelja i postignuća djece u kontekstu individualnog razvojnog statusa, kompetencija i vrijednosti. U vrednovanju programa promišljat ćemo o:

  –  gledanju na dijete u cjelini i poticanju cjelovitog i optimalnog   razvoja,

  –  iznalaženju novih okruženja i organiziranju raznolikih aktivnosti   koje omogućavaju iskazivanje inicijative i uspješnosti svakog djeteta, omogućavaju komunikaciju, socijalnu interakciju djece i odraslih, slobodu izbora, samostalnost, kreativnost i vlastitu strategiju učenja,

   – o izvođenju raznolikih aktivnosti koje objedinjuju djetetova iskustva i jačaju njegove kompetencije,

   – o ulozi odgojitelja i timskom radu na promišljanju i osiguravanju uvjeta, o uvidu u proces i sudjelovanju u njemu, o poticanju  djece na aktivnosti, usmjeravanju i upućivanju na probleme ne dajući gotova rješenja,

   – o otvorenosti programa.

                  U timskom radu odgojitelja i stručnih suradnika inicijalno ćemo utvrđivati razvojni status djeteta primjenom protokola za praćenje razvoja djeteta te primjenom Upitnika za procjenu sposobnosti, vještina i znanja. Dobivene rezultate analizirat ćemo i objediniti za svako dijete pojedinačno kao i na razini cijele skupine. Nakon određenog vremenskog perioda provođenja programa, kojeg ćemo timski odrediti, izvršit ćemo drugo ispitivanje kako bi dobili pokazatelje efikasnosti programa vezano za znanja, vještine, sposobnosti i ponašanja djece, dakle svega onoga na što je program mogao djelovati kao ciljana stimulacija za dječji cjeloviti razvoj. Tako će naša stalna zadaća biti sustavno praćenje razvojnog napretka, procesa učenja i postignuća svakog djeteta te na osnovi dobivenih podataka planiranje poticaja za daljnji razvoj i jačanje vlastitih vještina samoprocjenjivanja.

               Krajnji cilj samovrednovanja programa bit će utvrđivanje postojećeg stanja te uvođenje promjena u cilju postizanja više razine kvalitete i zadovoljstva programom svih sudionika odgojno obrazovnog procesa. U svrhu toga anketirat ćemo roditelje  i intervjuirati djecu. Poticanjem samovrednovanja djece u svim odgojno-obrazovnim situacijama omogućit ćemo im osvješćivanje svojih ponašanja i preuzimanje odgovornosti za svoje izbore.

                U konačnici će naše samovrednovanje i refleksije biti nadopunjene refleksijama svih sudionika odgojno obrazovnog procesa, osvijestiti nam kvalitetne i nekvalitetne segmente rada, učiniti nas spremnima za prihvaćanje dobronamjernih primjedbi i otvorenosti Vrtića za razgovor o kvaliteti.


 1. PLAN I PROGRAM RAVNATELJICE, STRUČNIH I ZDRAVSTVENE VODITELJICE

 

GODIŠNJI PLAN RAVNATELJA-bitne zadaće i sadržaj rada


Bitne zadaće koje će ravnatelj operacionalizirati u tijeku ove pedagoške godine odnose se na:

-cjelokupno planiranje i organiziranja rada Vrtića,

– priprema što boljih uvjeta života i rada u Vrtiću,

-rukovođenje Vrtićem u smislu građenja što boljih međuljudskih odnosa između osnivača i zaposlenika kao i zaposlenika međusobno, rukovođenje sjednicama odgojiteljskog vijeća, vršenje analiza i valorizacije rada,

-ostvarivanje odgojno obrazovnog rada, razvijanje suvremenog vrtićkog kurikuluma, uvođenje inovacija praćenje razvoja aktivnosti i napredovanja djece,

-praćenje zakonskih dokumenata i provedbenih propisa u području predškolskog odgoja   i naobrazbe i direktne primjene u samom Vrtiću,

         -permanentno stručno usavršavanje,

         -organiziranje prehrane i higijensko sanitarnih uvjeta,

         -suradnja sa stručnim suradnicima,

          – uređivanje i osmišljavanje sadržaja za web stranicu vrtića.


          Sadržaj rada:

          -organiziranje i vođenje stručnog rada  poslovanja Vrtića,

          -godišnje planiranje i programiranje rada,

          -godišnje izvješćivanje o ostvarivanju plana i programa,

          -organiziranje neposrednog rada s djecom i neposredni rad s djecom,

          -tromjesečno izvješćivanje o poslovanju Vrtića za potrebe Grada,

          -utvrđivanje plana odgojiteljskog vijeća i vođenje sjednica,

          -organiziranje svih oblika suradnje s roditeljima,

          -rad na poboljšanju materijalnih uvjeta rada, snimanje potreba za dopunom opreme i

           didaktičkih sredstava,

          -praćenje zakonitosti rada Vrtića, suradnja s Upravnim vijećem,

          -pravovremeno informiranje djelatnika i sprovođenje odluka,

          -potpisivanje akata Vrtića i pravno zastupanje Vrtića,

          -vođenje obvezne dokumentacije, praćenje kvalitete i ažurnosti,

          -unapređivanje odgojno obrazovnog rada,

          – unapređivanje i praćenje suradnje s roditeljima,

          – organiziranje i praćenje stručnog usavršavanja djelatnika,

          – rad s odgojiteljima pripravnicima,

          – suradnja s drugim ustanovama,

          – svi prema zakonu, Statutu, godišnjem planu i drugim općim aktima Vrtića.


GODIŠNJI PLAN STRUČNOG SURADNIKA – PSIHOLOGA

 

 • sudjelovanje u izradi godišnjeg plana i programa Vrtića,
 • praćenje ostvarivanja plana i programa,
 • sudjelovanje u izvješćivanju o realizaciji planiranih zadaća,
 • unapređivanje odgojno obrazovnog rada, uvođenje inovacija,
 • sudjelovanje u ostvarivanju planova stručnog usavršavanja odgojitelja.

–          otkrivanje i procjenjivanje aktualnih i potencijalnih potreba djeteta kod prijema u dječji vrtić,

–          praćenje razvoja djece u jaslicama i vrtiću,

–          utvrđivanje općeg razvojnog statusa sve djece,

–          procjena spremnosti za školu,

–          identifikacija potencijalno darovite djece,

–          utvrđivanje osobitosti djetetovih potreba, uz sustavno praćenje razvoja djece s trajnim, prolaznim i potencijalnim posebnim potrebama (djeca s teškoćama u razvoju, potencijalno darovita djeca, teškoće u ponašanju),

–          postupanje po rezultatima opservacije (upućivanje na vanjsku obradu, poticanje optimalnog razvoja u odgojnoj skupini),

–          neposredni rad s djecom s posebnim potrebama s ciljem poboljšanja pojedinih osobina djeteta,

–          Razgovori i konzultacije s odgojiteljima o pojedinom djetetu u skupini (informiranje odgojitelja o bitnim osobinama novoupisane djece, o sadašnjem statusu te

praćenje cjelokupnog razvoja, prilagodbe, identifikacije posebnih potreba, potencijalne darovitosti…),

–          Sudjelovanje i pomoć u konkretizaciji razvojnih zadaća i individualizaciji poticanja razvoja, u sklopu tromjesečnog planiranja.

GODIŠNJI PLAN RADA ZDRAVSTVENE VODITELJICE

Cilj: unapređivati rad u cilju zadovoljavanja potreba djece te osiguravanje uvjeta za zdrav i siguran razvoj.

Bitne zadaće:

 • Pripreme za dolazak novoupisane djece, ublažavanje negativnih pojava i stvaranje uvjeta za razvijanje osjećaja sigurnosti,
 • Pravovremeno poduzimanje aktivnosti s ciljem prepoznavanja i zadovoljavanja osnovnih potreba djece,
 • Identifikacija djece sa zdravstvenim posebnostima i praćenje njihovog zdravstvenog stanja, posebno djece jasličke dobi,
 • Vođenje dokumentacije i zdravstvenih kartona,
 • Rad s roditeljima djece sa zdravstvenim posebnostima i posebnostima u prehrani,
 • Poduzimanje mjera za uvođenje tradicijskih jela i pripravaka,
 • Rad na edukaciji odgojitelja i djece na stjecanju navika zdrave prehrane,
 • Identifikacija individualnih specifičnosti i posebnih potreba djeteta(razgovor s roditeljima te uvid u liječničke dokumentacije).
 • Nadzor nad adekvatnom prehranom u smislu prevencije pretilosti,
 • Izrada jelovnika djece s zdravstvenim problemima,
 • Inzistiranje na pravilnom serviranju i dostavi hrane u cilju veće motiviranosti djece za konzumiranje,
 • Praćenje utjecaja prehrane na rast i razvoj djece obradom antropometrijskih mjerenja (težina, visina),
 • Kontinuirano praćenje ekološkog ponašanja svih radnika (osobito u sanitarno- higijenskom održavanju prostora, igračaka, pribora za jelo i drugih sredstava za rad te pri provođenju higijensko – epidemioloških mjera),
 • Unapređivanje uvjeta za siguran boravak djece u Vrtiću, na zraku, na izletima i ljetovanju,
 • Praćenje primjene HACCP-a u Vrtiću,
 • Rad u stručnom timu,
 • Permanentno stručno usavršavanje,
 • Suradnja s higijensko epidemiološkom službom
 • Mjere prevencija od zaraznih bolesti
 • Higijensko epidemiološki nadzor nad zaraznim bolestima i to provođenjem protuepidemijskih mjera prema uputama higijensko-epidemiološke službe i zakonom propisanih postupaka.

 

                                                                                              Ravnateljica

                                                                                        _________________

                                                                                         / Jelena Kežić