Kurikulum za 2023./2024. Predškolsku godinu

Kurikulum

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA VARAŽDINSKA

GRAD VARAŽDIN

DJEČJI VRTIĆ Malo drvo

ANINA 2, 42000 VARAŽDIN

Telefon: 042 440 649

Mobitel: 099 7381685

Adresa elektroničke pošte:

malodrvo.vrtic@gmail.com

KURIKULUM

ZA 2023./2024. PEDAGOŠKU GODINU

rujan, 2023.

 

Na temelju članka 15. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 94/13. ) i članka 15. Statuta Dječjeg vrtića Malo drvo iz Varaždina, Upravno vijeće Dječjeg vrtića  Malo drvo dana 30. 09. 2023. donijelo je

 

KURIKULUM

 ZA PEDAGOŠKU GODINU 2023./2024.

 

 

 

 

Klasa: 601-02/23/08

Urbroj: 2186-179-23-01

Varaždin, 30.09.2023. godine

Predsjednica Upravnog vijeća:                                                         Ravnateljica:

Kurikulum Dječjeg vrtića Malo drvo za pedagošku godinu 2023./2024. dostavljen je:    Osnivačima: Jeleni Kežić i Petri Habulan


SADRŽAJ

  1. Programi
  2. Namjena programa
  3. Nositelji programa
  4. Način ostvarivanja programa i vremenik aktivnosti
  1. Način vrednovanja
 
  1. PROGRAMI

Dječji vrtić Malo drvo provodi:

           cjelodnevni 10 – satni program njege, odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite,

        prehrane i socijalne skrbi djece od navršene godine dana do polaska u osnovnu

        školu.

Proširenjem programske ponude Vrtića i dobivanjem suglasnosti Ministarstva

znanosti i obrazovanja ostvarujemo još:

              trosatni program,

              program predškole i

              kraći program ranog učenja engleskog jezika.

 

Program su sastavni dio kurikuluma Vrtića kojeg gradimo u suradničkom ozračju i otvorenosti prema djeci, roditeljima, lokalnoj i široj društvenoj zajednici. Kurikulum ističe identitet našeg Vrtića koji podrazumijeva dinamičnost življenja i rada djece, odgojitelja i roditelja kao i drugih čimbenika uključenih u ostvarivanje preuzete uloge odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske dobi.

             Sukladno čl. 15. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju kurikulum našeg Vrtića utvrdit će program, namjenu, nositelje programa, način ostvarivanja programa, vremenik, aktivnosti programa i način vrednovanja. Isti članak Zakona ističe da se odgoj i obrazovanje djece rane i predškolske dobi ostvaruje na temelju Nacionalnog kurikuluma za predškolski odgoj i obrazovanje te ćemo njegove sastavnice implementirati u naš vrtićki kurikulum.       

             Kurikulum Vrtića i njegov razvoj postići ćemo u zajedničkom promišljanju i djelovanju svih nas zaposlenih, kroz našu međusobnu komunikaciju i odnose, kroz interakciju s prostornim i materijalnim okruženjem te komunikaciju s drugim čimbenicima koji nam mogu pomoći u suoblikovanju  odgojno obrazovnog procesa..

                Kurikulum Vrtića i njegova izgradnja ovisit će o profesionalnom znanju odgojitelja, o njihovom razumijevanju vlastite prakse i njihovoj motivaciji za njeno unapređivanje. Usporedno s razvojem kurikuluma radit ćemo i na profesionalnom razvoju odgojitelja. Kvalitetu kurikuluma i odgojno obrazovne prakse postizat ćemo otvorenošću Vrtića prema vani, suradnjom Vrtića prvenstveno s roditeljima, zatim s drugim vrtićima, institucijama, stručnjacima i tijelima lokalne zajednice.

                 Okosnica oblikovanja kurikuluma našeg Vrtića bit će polazišta, vrijednosti, načela i ciljevi sadržani u Nacionalnom kurikulumu za rani i predškolski odgoj i obrazovanje.

               

                  Polazišta Nacionalnog kurikuluma su postojeći dokumenti:

    Programsko usmjerenje odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi

    ( 1991. ),

    Konvencija o pravima djeteta ( 2001. ),

    Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i obrazovanje te opće  

    obvezno i srednješkolsko obrazovanje ( 2011. ),

    Smjernice za strategiju obrazovanja, znanosti i tehnologije Republike  

    Hrvatske ( 2012. ) i

    Priručnik za samovrednovanje ustanova ranoga i predškolskoga odgoja i

    obrazovanja ( 2012. ).


U oblikovanju kurikuluma vodit ćemo računa o novim paradigmama djetinjstva:

           Dijete je osobnost već od rođenja i treba ga ozbiljno shvaćati i poštovati.

          Dijete nije objekt u odgojnom procesu već subjekt koji participira, konstruira i u velikoj mjeri određuje svoj vlastiti razvoj.

          Djetinjstvo nije pripremna faza za život već je životno razdoblje koje ima svoje vrijednosti i kulturu.

          Djetinjstvo je proces socijalne konstrukcije kojeg djeca i odrasli zajednički izgrađuju.

          Djetinjstvo je proces u relaciji s određenim prostorom, vremenom i kulturom te varira obzirom na njihovu različitost, zato nema univerzalnog djeteta ni djetinjstva.

      

             U izgrađivanju kurikuluma pridržavat ćemo se načela Nacionalnog kurikuluma: načela fleksibilnosti odgojno obrazovnog procesa, partnerstva vrtića s roditeljima i širom zajednicom, načela osiguravanja kontinuiteta u odgoju i obrazovanju, otvorenosti za kontinuirano učenje i spremnosti na unapređivanje prakse.

               Načelo fleksibilnosti i njegova primjena u našem Vrtiću

 

               Fleksibilnost će značiti prilagodbu na konkretne mogućnosti, potrebe i interese djece te na uvjete i kulturu sredine u kojoj je Vrtić. Djeca i odrasli uvijek će moći dati prijedloge i inicijative. Tako ćemo graditi otvoren, razvojni, humanistički i sukonstruktivistički orijentirani kurikulum. Holistički pristup dječjem razvoju upućuje nas da je razvoj i učenje rezultat djetetove interakcije s ljudima i predmetima iz okoline i da je dijete aktivni protagonist vlastitog razvoja. Upravo zbog toga bit ćemo usmjereni na osiguravanje socijalne i materijalne okoline.

               Socijalna okolina  uključivat će odrasle osobe, njihove međusobne  odnose i odnose s djecom, emocionalnu klimu, govornu i svaku drugu komunikaciju, igru s vršnjacima i odraslima, učenje posredovanjem iskustva, imenovanjem predmeta i pojava, objašnjenjima, opisima i pričama.

              Materijalnu okolinu činit će prostori, predmeti, igračke, materijali, poticajne situacije iz prirode i društvenog života, zbivanja, slike i glazba.

Uloga odgojitelja kao promatrača bit će osluškivanje djetetovih interesa, potreba i mogućnosti kao i osluškivanje sebe i svoje vlastite prakse. Tako će doći do tema projekata i aktivnosti unutar njih, što znači da će izvori aktivnosti biti: djetetovo okruženje, njegov interes i inicijativa. Ideja će možda ponekad poteći i od odgojitelja, ali će djeca odrediti pravac razvoja te ideje. Zabilježit ćemo dječja pitanja u vezi te ideje, što ih zanima i što bi htjeli istražiti. Nadalje ćemo izabrati sve vrste aktivnosti vezane za odabranu temu, obogatiti centre aktivnosti potrebnim materijalom i sredstvima ili dogovoriti odlaske u prave životne situacije u kojima će pronaći odgovore za svoja pitanja i zadovoljiti interese. To će biti priprema materijalnog i socijalnog okruženja ili konteksta, ali to nije bilo kakva priprema, cijeli prostor ćemo didaktičko- metodički strukturirati što znači da će na najbolji način utjecati na djetetovo aktivno djelovanje i funkcioniranje: motoričko, osjetilno, socijalno, emocionalno, spoznajno i govorno. Prostor će imati funkcionalan i fleksibilan namještaj, centri i materijali bit će dostupni djeci, razvojno primjereni,  u prostoru će se djeca moći nesmetano kretati, grupirati i osamljivati, poduzimati razne akcije, imati slobodu izbora aktivnosti, materijala i suigrača, moći vidjeti drugu djecu i odgojitelja. Didaktičko metodička strukturiranost prostora značit će još omogućavanje istraživanja novoga, doživljavanja različitih iskustava, učenje i kreativnu ekspresiju djece različitim sredstvima izražavanja.

               Ovakav tijek građenja kurikuluma dokumentirat ćemo na način:

Odrediti temu projekta i moguće aktivnosti unutar njega. U središtu će biti aktivnosti umjetničkog karaktera jer su predškolska djeca vrlo ekspresivna, kreativni izričaji su važni za učenje i razvoj djeteta.

Istaknuti dječja pitanja i ideje u vezi teme, a temeljem toga odrediti cilj i zadaće.

Odrediti okvirno vrijeme realizacije.

Istaknuti nositelje.

Predstaviti vrste aktivnosti, potrebna sredstava i materijale, centre aktivnosti, posjete i prave životne situacije. ( imenovati i fotografirati )

Dokumentirati što smo istražili i naučili? Koja je dobrobit za djecu, koje su vrijednosti usvojila i koje su kompetencije razvila ili unaprijedila?

Predstaviti kreativnu ekspresiju djece govorom, crtanjem, slikanjem, pjevanjem, sviranjem, dramatizacijom, gestom, građenjem(„dijete je kreativno i ima stotinu jezika izražavanja“)

        

               Ove ćemo godine nastaviti raditi na ateljeu s ciljem podržavanja i razvijanja dječje kreativnosti i inovativnosti. Djeca će kao i protekle godine raditi na projektu iz područja likovnog stvaralaštva na temu likovnosti izvan vrtića; u gradu i prirodi. Realizirati će se aktivnosti poput Street Arta na dogovorenim mjestima u gradu. Na projekt smo se odlučili promatranjem i proučavanjem  pedagoške dokumentacije djece gdje je uočen interes djece kroz njihove započete aktivnosti. Djeca su također pokazala interes za izradom dječje slikovnice i gradu Varaždinu, jer su saznali u dječjoj gradskoj knjižnici da ne postoji takva slikovnica.

         

              Načelo fleksibilnosti govori o vrtiću kao zajednici koja zadovoljava potrebe pojedinog djeteta, poštuje njegova prava i razvoj njegovih potencijala osobnim tempom.

              Važno će nam biti prepoznati potrebe svakog djeteta i stvoriti najbolje moguće uvjete za njihovo zadovoljavanje. Ovdje mislimo na stvaranje poticajima bogatog okruženja kako bi dijete imalo mogućnost izbora i zadovoljavanja prava na igru koju želi, odabira mjesta za igru, suigrača i duljine vremena provedenog u izabranoj aktivnosti. Važnim držimo prepoznavanje potrebe djeteta za kretanjem i omogućavanje svakodnevnih aktivnosti s kretanjem u sobi, sportskoj dvorani i na igralištu. Razlikovat ćemo individualne potrebe djece za dnevnim odmorom, neka djeca će ga provesti u krevetu, a neka u mirnim igrama. Nikada nećemo uspoređivati dijete s drugim djetetom, svako će dijete biti samo sebi mjera razvoja te ćemo pratiti njegov individualni napredak. Važni će nam biti svakodnevni pomaci u njegovim postignućima, da je danas bolje nego što je bilo jučer.

              Vrtić neće imati krute vremenske, prostorne i organizacijske sheme, jer ćemo voditi računa o individualno različitim ritmovima djece.                                      

              U skladu s načelom fleksibilnosti učenje djeteta držat ćemo aktivnim subjektivnom procesom kojeg ćemo izvana samo pokretati, ali nećemo upravljati njime kako bi dijete učilo različitim redoslijedom i brzinom te cjelovito. To ćemo postići osiguravanjem osnovne opreme, didaktičkih sredstava i drugih pomagala. Djeca će imati mogućnost fleksibilnog korištenja prostora i aktivnog sudjelovanja u njegovu mijenjanju i oblikovanju. Stjecat će sve veću samostalnost i razvijati inicijativu za vlastite aktivnosti. Formirat ćemo centre igara s pripadajućim raznovrsnim materijalom zastupljenim u dovoljnim količinama i ponuđenim pregledno, logično i svrsishodno na dohvat dječje ruke. Uz gotova didaktička sredstva i igračke djeci ćemo nuditi neoblikovani i poluoblikovani materijal koji će obogatiti dječju igru, poticati istraživanje i stvaralaštvo.

Kontinuirano ćemo raditi na unapređivanju materijalnog konteksta. Sadržaji našeg stalnog promišljanja, otkrivanja i ostvarivanja novih ideja bit će prostori u kojima borave djeca i odrasli, dolaze roditelji i druge osobe i uvijek će nam biti cilj te prostore učiniti što ljepšim, ugodnijim, zanimljivijim i korisnijim u smislu zadovoljavanja njihovih potreba i interesa.

 

 

Specifični zahtjevi za jaslice:

          osigurati poticaje i sredstva koja stimuliraju senzoričku integraciju,

          okruženje obogatiti različitim materijalima i poticajima za kreativna istraživanja djeteta,

          okruženje obogatiti različitim likovnim materijalima.

Prostori za igru i aktivnosti bit će funkcionalni i estetski osmišljeni. Pravilno raspoređen namještaj kako bi se djeca mogla kretati, tu će biti cvijeće i zelenilo, centar žive prirode, na mjestu s najviše svjetla. Bit će ukomponirane fotografije djece u različitim aktivnostima, slike vezane uz neposredno dječje iskustvo. Prostor će biti organiziran na način da postoji razmak između tihih i bučnih centara, a osim toga pružat će mogućnost za individualnu igru, igru u grupama, igre s odgojiteljem i prilike za tiha druženja djece i odgojitelja.

Centri će biti središta aktivnosti: obiteljski centar s elementima opreme stana, na njega će se 

                                                  nadovezati centar frizera, liječnika, trgovine i drugi,                                                      

                                               centar građenja pored elemenata za građenje sadržavat će                                                     

                                                 sobni pješčanik, figurice ljudi, životinja, drveća,  saobraćajne 

                                                 znakove  vozila raznih vrsta, kartonske kutije, oblike za    

                                                 kotrljanje, kartonske kutije sa špagom za vučenje, kutije s

                                                 otvorima za  punjenje i pražnjenje, aplikacije ceste, modele

                                                 kuća. Na zidu će biti fotografije djece u igri građenja, slike

                                                 građevina i kuća raznih naroda,                                                     

                                               centar za istraživanje zvukova– glazbeni centar za odgajanje

                                                osjećaja za glazbu, pored Orffovog instrumentarija tu će biti 

                                                zvečke i šuškalice koje ćemo sami izraditi te razni materijali i

                                                predmeti koji proizvode zvuk našim dodirom, tuljac kiše,

                                                mogućnosti emitiranja klasične i glazbe namijenjene djeci i

                                                pjevanju odgojitelja s djecom,

                                              istraživački centar s puno elemenata koje djeca mogu

                                                upotrijebiti za istraživanje: sprave i aparati kao što su satovi,

                                                vage, telefoni, pisaće mašine, plastične boce, pješčani satovi,

                                                džepne svjetiljke, pumpe  za bicikl, gume, cijevi, posude  koje

                                                se mogu puniti i prazniti, kartonske kutije veće i manje,                                                                                     

                                                 prirodni materijali: plodovi, lišće, sjemenje, kore drveća,                   

                                                 izradit ćemo senzoričke ploče s nalijepljenim materijalima 

                                                 različitih površina, ploče s dvije do tri boje, mirisne vrećice ili

                                                 bočice  ( osjetilne igre ),

                                             – centar predčitalačkih aktivnosti za listanje i čitanje slikovnica

                                               uz  pokazivanje slika, mogućnost udobnog sjedenja, slike i

                                               fotografije u albumima o kojima se može pričati, imenovati

                                               viđeno,

                                               likovni centar: tijesto, glina, plastelin, olovke, razne vrste

                                               papira, boje za prste, tempere, kistovi, spužve, pastele, drvene

                                               bojice, škarice, ljepilo, na zidovima u tom prostoru visjet će

                                               plakati s motivima iz  prirode i djelima likovnih umjetnika.

Osnova zdravog razvoja i funkcioniranja djeteta te njegov kasniji uspjeh u ponašanju, percepciji i učenju ovisit će o stimulaciji njegovih osjeta već od najranije dobi. Stimulacija će dolaziti iz dobro organiziranog i bogatog okruženja, a odgojitelj će biti graditelj i kreator, osmišljavat će funkcionalne prostore i sredstva koje će izrađivati i prikupljati u suradnji s roditeljima.


 Načelo partnerstva Vrtića s roditeljima i širom zajednicom


               Roditelji i odgojitelji zajednički će skrbiti o dobrobiti djeteta i zato će imati izravnu, kvalitetnu i ohrabrujuću međusobnu komunikaciju kako bi informacije o djetetu između njih nesmetano cirkulirale i pomagale im u njihovoj ulozi. Cilj kvalitetne komunikacije bit će primjereno odgovaranje na individualne i razvojne potrebe djece te osiguravanje potpore njihovom cjelovitom razvoju.

                Roditelje ćemo  prihvatiti kao ravnopravne članove Vrtića, partnere, koji nam mogu puno pomoći u ostvarenju naše uloge i obogatiti ga svojom posebnošću i kulturom.                 Partnerski odnos uključit će sve oblike suradnje, permanentno informiranje putem: sastanaka, radionica, individualnih razgovora, diskusijskih grupa, kutića za roditelje, bilješki i dokumentacije o djeci, brošura, letaka, plakata i interneta.  Vrtić će stvarati uvjete kako bi roditelji mogli izmjenjivati vlastita iskustva i podržavati se.

                   Roditelji će moći provoditi vrijeme sa svojim djetetom u skupini, pratiti ili aktivno sudjelovati u aktivnostima, zatim će moći posredovati između Vrtića i šire društvene zajednice i senzibilizirati je za njegove potrebe, bilo u materijalnom smislu ili nekom drugom aspektu pomoći, moći će sudjelovati u stvaranju vizije Vrtića, u planiranju, ostvarivanju i evaluaciji odgojno obrazovnog procesa.


 Načelo osiguravanja  kontinuiteta u odgoju i obrazovanju


                   Vrtić će surađivati unutar razine sustava odgoja i obrazovanja, točnije s osnovnom školom. Važno će biti zajedničko djelovanje usmjereno na dijete i njegovu dobrobit.                    Bit će to najmanje dva dogovorena susreta predškolaca i đaka u prostoru škole te razmjena informacija o djeci, budućim đacima prvacima.


Načelo otvorenosti za kontinuirano učenje i spremnost na unapređivanje prakse


                       Pored kontinuirane brige o kvaliteti okruženja Vrtića, a ne o izdvojenim sadržajima ili predmetnim područjima, važno će nam biti istraživanje prakse, a vezano s tim razvoj refleksivnih umijeća odgojitelja. Povezat ćemo se s odgojiteljima drugih vrtića i dijeliti iskustava u cilju mijenjanja i podizanja kvalitete prakse.

Ovo načelo u našem Vrtiću ostvarivat ćemo naobrazbom i usavršavanjem odgojnih radnika i pridonositi obogaćivanju njihove kompetentnosti i razvoju refleksivnog profesionalizma. Vezano za izgrađivanje autentičnog kurikuluma Vrtića ove godine očekujemo osposobljenost odgojitelja za implementaciju načela, vrijednosti i ciljeva Nacionalnog kurikuluma i traženje vlastitog puta razvoja prema specifičnim uvjetima Vrtića i socijalnom kontekstu. Isto tako očekujemo osposobljenost za poticanje razvoja ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje preuzetih iz Evropske unije, strategije i metode za njihovo osnaživanje u smislenim i svrhovitim aktivnostima, spremnost na brzo reagiranje u novoizgrađenom kurikulumu kao i rješavanje različitih problema iz odgojne svakodnevnice.


2. NAMJENA PROGRAMA

 

Namjena programa je usvajanje vrijednosti Nacionalnog kurikuluma za rani i

 predškolski odgoj:

      znanja,

      humanizma i tolerancije,

      identiteta,

      odgovornosti,

      autonomije i

      kreativnosti.                          

              

Kako ćemo ostvarivati ove vrijednosti u našem Vrtiću?

 

Znanje

          Znanje će djeca stjecati aktivno, istražujući i otkrivajući različite fenomene i stjecati nova iskustva kroz igru i druge aktivnosti. U svrhu toga stvarat ćemo organizacijske i prostorno materijalne uvjete koji će djeci omogućavati slobodan izbor aktivnosti i partnera u procesu učenja. Fizičko i socijalno okruženje bit će poticajno te omogućiti djetetu razvijanje različitih strategija učenja u cilju stjecanja kompetencije kako učiti. Uloga odgojitelja bit će u davanju neizravne potpore kako bi dijete samo razmišljalo, otkrivalo i rješavalo probleme.

          Oformit ćemo centar istraživačko spoznajnih aktivnosti s puno različitih izvora  znanja, s elementima, predmetima i pomagalima za istraživanje, knjigama, enciklopedijama, slikovnim materijalima, različitim zbirkama i pristupom internetu. Pored ovog centra oformit ćemo još mnoge druge koji će omogućavati istraživanje različitih logičkih, matematičkih, fizikalnih pojava, pojava u prirodi, istraživanje zvukova, glazbe, pokreta i različitih likovnih tehnika. Vodit ćemo računa o multisenzoričnosti okruženja kako bi dijete istraživalo svim senzornim modalitetima: dodirom, mirisom, sluhom, vidom i okusom.


 Humanizam i tolerancija


          U odgojnoj skupini gradit ćemo zajedništvo i osjećaj pripadnosti. Senzibilizirat ćemo djecu za potrebe drugih, prihvaćanje drugih i shvaćanje važnosti međusobne povezanosti. Odgojno obrazovni rad temeljit ćemo na suosjećanju, na prihvaćanju i pomaganju, razumijevanju svojih prava, odgovornosti i obveza, ali i prava drugih.

Važno će nam biti pravovremeno utvrditi ima li dijete posebnosti u razvoju. Već kod samog upisa dobronamjerni i odgovorni roditelji sami će ukazati  na faktore rizika u razvoju i dati nam na uvid postojeću medicinsku  dokumentaciju. Iz iskustva znamo da će biti i dio onih koje ćemo evidentirati na osnovi zapažanja odgojitelja, ravnatelja, pedagoga i zdravstvenog voditelja. Neku djecu s posebnim potrebama uputit ćemo na dijagnostičku obradu u specijalizirane institucije. Odgojitelji će primjenjivati individualizirane postupke u radu i težište stavljati na ono područje razvoja djeteta u kojem dijete ima poteškoća. Planirat ćemo aktivnosti i nuditi one poticaje koji će pružiti brojne mogućnosti za daljnje unapređenje razvoja na pojedinom području.

Usredotočiti ćemo se i na aktualnu globalnu tematiku suživota čovjeka sa bolestima koje su oko nas te kako izbjeći stigmatizaciju oboljelih te osoba koje su bile zaražene određenom bolesti. Raditi ćemo na aktivnostima povezanima sa prirodnim katastrofama poput potresa, poplava i slično. Cilj je pružanje informacije te stvaranje zajedništva, solidarnosti i humanizma u zajednici.


Identitet


               Nacionalni kurikulum ističe kako u odgoju i obrazovanju pridonositi izgradnji osobnog te kulturnog i nacionalnog identiteta. Pod osobnim identitetom podrazumijevamo razvoj dosljednosti samom sebi, razvoj samopoštovanja, pozitivne slike o sebi i osjećaja sigurnosti u susretu s drugima. U istovremenom oblikovanju identiteta „građanina svijeta“ važno je sačuvati i svoj nacionalni identitet, kulturu , jezik i duhovnu baštinu. Vrtić pomaže djetetu razumijevanje vlastitog identiteta, ali isto tako i identiteta drugih.

              U našem Vrtiću nacionalni identitet razvijat ćemo u interakciji djece s kulturnom baštinom, a osobni identitet u svim drugim aktivnostima kroz dječju akciju i interakciju,  tako da će identitet nastajati kao proizvod djetetova reflektivnog bavljenja sobom i svijetom oko sebe. Kroz izloženost socijalnom okruženju razvijat će se djetetova osobnost, konstruirati identitet kao svijest o onome što jest i onom što osjeća da jest.


 Odgovornost


             Koliko god ćemo u odgoju i obrazovanju poticati aktivitet djece toliko ćemo i promicati njihovu odgovornost prema materijalnom okruženju, prema sebi samima i drugima, a posebno prema prirodi i njenim resursima. Unutar zajednice djece i odraslih dijete će biti u prilici svakodnevno učiti o svojim pravima i pravima drugih, ali istovremeno i o obvezama, zatim o načinima izgrađivanja kvalitetnih odnosa, o komunikacijskim tehnikama i općenito o socijalno prihvatljivom ponašanju. Najvažnije će biti da djeca usvoje odgovorna ponašanja, a ona su svjestan odnos između osobne slobode i odgovornosti te ćemo zato djecu poticati na samoprocjenu vlastitog djelovanja, na njihovo sagledavanje toga i njihovo mišljenje.


Autonomija


              Ovu vrijednost u Vrtiću ostvarivat ćemo poticanjem inicijativnosti i samoorganiziranja djece u oblikovanju aktivnosti gdje će moći samostalno misliti, odlučivati i djelovati. Važno će nam biti fizičko i socijalno okruženje djeteta puno prihvaćanja i podržavanja u kojem će djeca moći razvijati svoju neovisnost i samopouzdanje te postajati sve autonomnija.


 Kreativnost             


                 Uvažavajući prirodnu kreativnost djeteta u odgojno obrazovnom procesu nastavit ćemo je njegovati, poticati i razvijati aktivnostima različitog izražavanja i stvaranja različitim izražajnim formama korištenjem različitih izražajnih medija. Uvijek ćemo poticati one aktivnosti koje se oslanjaju na stvaranje, a ne na puko ponavljanje i uvježbavanje. Pri tom ćemo veću važnost dati samom stvaralačkom procesu i originalnosti, a ne rezultatu procesa i uspoređivanju sa učincima iz svijeta odraslih. Unutar različitih centara strukturom sredstava i materijala poticat ćemo djecu na različite simboličke izričaje putem: likovnih, grafičkih, kinestetičkih, verbalnih, gestikulacijskih i drugih ekspresivnih modaliteta. Djeca će uvijek biti u prilici stvaralački izražavati vlastite ideje, iskustva i doživljaje. Posebno ćemo poticati razvoj divergentnog  mišljenja u aktivnostima i komunikaciji. Oformit ćemo centar inovatorstva i stvaralaštva gdje ćemo reciklirati otpad i stvarati neobične predmete, konstrukcije i instalacije. Dječje stvaralaštvo izlagat ćemo unutar Vrtića i u prostorima vanjskih čimbenika.

          Sukladno Nacionalnom kurikulumu namjena programa je ostvarivanje ciljeva koji se odnose na osiguravanje dobrobiti za dijete i to: osobnu i emocionalnu dobrobit za dijete, obrazovnu dobrobit i socijalnu dobrobit.


Vrtić će svoj rad usmjeriti na osiguranje  predloženih dobrobiti. Na:


           Osobnu i emocionalnu dobrobit:

          da se dijete osjeća dobro, zdravo i zadovoljno, radit ćemo na pravovremenom

zadovoljavanju osnovnih potreba djeteta za hranom, pićem, odmorom , boravkom na zraku, pomoći mu u održavanju osobne higijene i korištenju prostora sanitarnih uređaja, zadovoljavati njegove potrebe za kretanjem, usavršavanjem osnovnih pokreta, jačanjem krupnih mišićnih skupina, igrama s kretanjem i sportom,

          vodit ćemo brigu o njegovu zdravlju i jačanju otpornosti organizma, planirati zdravu

prehranu,

          pomagati djeci da se u interakcijama i aktivnostima osjećaju ugodno,

          podržavati  njihovu otvorenost prema svijetu oko sebe i novim iskustvima,

          pridonositi osjećaju smirenosti, prihvaćanju sebe, samopoštovanju i samosvijesti,

razvoju osobnog i nacionalnog, kulturnog identiteta,

          podržavati sposobnosti odgode zadovoljavanja svojih potreba,

          spremnost na donošenje odluka, poticati samostalnost djelovanja i mišljenja,

          inicijativnost, inovativnost, samoorganiziranost, samoprocjenjivanje vlastitih postignuća, procjenjivanje mogućih posljedica svojih aktivnosti, samozaštitu i zauzimanje za sebe,

          poticati razvoj osobnih potencijala: spoznajnih, umjetničkih i motoričkih.


  Obrazovna dobrobit:


          podržavati radoznalost i inicijativnost, kreativnost i stvaralački potencijal,

          djetetovu percepciju sebe kao nekog tko može puno toga naučiti i napraviti,

i u tome uživati,

           poticati stvaranje i zastupanje novih ideja i propitkivanje već poznatih,

           podržavati slobodno, argumentirano iznošenje vlastitih mišljenja,

           otkrivati nove izvore učenja i njihovu primjenu,

           poticati idejnu razradu i vođenje projekata koje smo odabrali,

           poticati uključenost u aktivnosti, osvještavati procese učenja, upravljanje njima i

            preuzimanje odgovornosti,


        Socijalna dobrobit:


          poticanje razvoja socijalnih kompetencija i uspješnog funkcioniranja u zajednici s

drugima,

          razumijevati i prihvaćati druge bez obzira na različitosti u kulturnom i nacionalnom

identitetu ili u pogledu posebnih potreba i teškoća u razvoju,

          postizati sve veću usklađenost s obrascima, pravilima i zahtjevima odgojne skupine,

          poticati razvoj i održavanje kvalitetnih odnosa među djecom i djece s odraslima,

          rješavati konfliktne situacije pregovaranjem, konstruktivno,

          usklađivati se s drugima u djelovanju, u komunikaciji i interakciji razvijati etičnost, izražavati solidarnost i toleranciju,

          razvijati mogućnosti prilagodbe na nove situacije i osobe, percepciju sebe kao vrijednog člana zajednice,

          razvijati osjećaje pripadnosti skupini i prihvaćanja drugih,

          odgovornost prema sebi i drugima.

Namjena programa sukladno Nacionalnom kurikulumu bit će promicanje cjelovitog razvoja, odgoj i učenje te razvoj kompetencija:

               komunikacija na materinskom jeziku,

      komunikacija na stranim jezicima,

               matematička kompetencija i osnovne kompetencije u prirodoslovlju,

      digitalna kompetencija,

      učiti kako učiti,

      socijalna i građanska kompetencija,

      inicijativnost i poduzetnost,

      kulturna svijest i izražavanje.


 Što će vrtić činiti za uspješan razvoj nabrojenih kompetencija?


Komunikacija na materinskom jeziku           

            U svrhovitim i smislenim aktivnostima, posebno aktivnostima izražavanja i stvaranja govorom osposobljavat ćemo djecu za pravilno usmeno izražavanje vlastitih misli, osjećaja, doživljaja, potreba i iskustava. Težit ćemo postati što bogatije jezično okruženje te poticati djecu na što više interakcija i verbalno izražavanje. Relevantan činitelj utjecaja na razvoj umijeća komunikacije djece na materinskom jeziku bit će sposobnost kojom komunicira odgajatelj. U svakom trenutku nastojat će pružiti ispravan govorni model. Uloga odgojitelja bit će poticanje djece na komunikaciju u svim situacijama, opisivanje onoga što rade, obraćanja drugoj djeci. Odgojitelj će i sam govoriti kako bi se stvarali uvjeti za razvijanje sposobnosti aktivnog slušanja kod djece koje su jednako važne za kvalitetnu komunikaciju.

             Uvijek ćemo imati u vidu da je komunikacija aktivan i kreativan proces čija kvaliteta ovisi o poticajima iz djetetova okruženja. Nezamisliv je razvoj ove kompetencije bez bogatog centra predčitalačkih vještina, centra slikovnica i knjiga te centra dramsko scenskog  izražavanja.


Komunikacija na stranim jezicima


             Komunikaciju na stranom jeziku ostvarivat ćemo prema verificiranom programu od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja za djecu koja budu pokazivala interes za taj program.


Matematička kompetencija i osnovne kompetencije u prirodoslovlju 


          Za razvoj ovih kompetencija Vrtić će pripremati poticajno okruženje koje će obilovati konkretnim predmetima i materijalima te omogućavati postupnu primjenu matematičkog mišljenja kao i postavljanje pitanja, istraživanje i zaključivanje o zakonitostima prirode. Oformit ćemo centar predmatematičkih vještina i centar žive prirode u kojima će djeca inicirati i samoorganizirati aktivnosti.

Realizirati ćemo poludnevne izlete u prirodu za djecu od navršene 4 godine života pa na više. Boravak djece na lokacijama poput šume, livade, obale rijeke omogućuje mnogobrojne mogućnosti za spontanu igru djece te učenje u izvornom okruženju. Kod djece se razvija pozitivan odnos naspram živog svijeta oko nas te se stvara navika brige i boravka u prirodi.


Digitalna kompetencija


          Za intenzivniji razvoj ove kompetencije Vrtić će osigurati računalo i djeca će ga moći koristiti u aktivnostima. Naglasak će biti na obradi i pregledavanju fotografija djece u aktivnostima sa svrhom metakognicije i osvješćivanja vlastitig procesa učenja. Djeca će isto tako samostalno koristiti fotoaparat i stvarati vlastite foto i video uradke.


Učiti kako učiti


         U svrhu poticanja razvoja ove kompetencije odgojitelji će svu svoju pažnju usmjeravati na procese učenja djeteta kako bi ono sve više bilo u prilici stvarati vlastitu strategiju učenja. Organizacija rada bit će uvijek takva da najviše potiče samomotivirajuće i samoregulirajuće učenje djeteta.


     Socijalna i građanska kompetencija


        Socijalna i građanska kompetencija u našem Vrtiću razvijat će se u  jednoj demokratskoj atmosferi  ispunjenoj pozitivnim međusobnim odnosima suradnje, pomaganja, prihvaćanja i poštovanja. Djecu ćemo poticati na donošenje odluka, na odgovorno ponašanje i tolerantne odnose prema drugima bez obzira na različitosti. Vrtić će postati pravi poligon za primjenu ovih etičkih vrijednosti jer će u životu i radu uvijek biti situacija gdje će se moći primijeniti. U usvajanju i osvješćivanju ovih vrijednosti pomoći će nam i književno stvaralaštvo namijenjeno djeci koje obiluje mnogim primjerima dobrote, pravednosti i mirotvorstva.


Inicijativnost i poduzetnost


       Kompetenciju inicijativnosti i poduzetnosti djece u kreiranju okruženja i oblikovanju odgojno obrazovnog procesa poticat ćemo u svrhu ostvarivanja njihove aktivne uloge sukonstruiranja kurikuluma. Pružat ćemo im što više prilika da iznose i ostvaruju svoje ideje u aktivnostima i radu na projektima, da u njima budu inovativni , samoorganizirajući i da ih znaju voditi. Takvim pristupom omogućavat ćemo im stjecanje različitih znanja, vještina i sposobnosti te istovremeno razvijati samopouzdanje i samopoštovanje. Odgojitelj će uvijek pružati potporu da u aktivnostima svoje ideje djeca propitkuju, isprobavaju i evaluiraju. Takvi postupci odgojitelja sasvim sigurno pridonosit će razvoju ovih važnih kompetencija.


Kulturna svijest i izražavanje


       Ove kompetencije razvijat ćemo poticanjem aktivnosti različitog izražavanja ideja, doživljaja, emocija i iskustava koristeći sredstva izražavanja različitih umjetničkih područja kao što su područje: plesne, glazbene, kazališne, književne i vizualne umjetnosti.

          U svrhu razvoja ovih kompetencija vodit ćemo brigu da okruženje Vrtića zadovoljava visoke estetske kriterije, da ne sadrži dekoracije upitnih umjetničkih vrijednosti, da sve ono što je izloženo bude u funkciji dječjih igara i aktivnosti ili da je njihov produkt, odnosno dječji uradak.


3. NOSITELJI PROGRAMA

 

 Nositelji programa su:

– 9 odgojitelja s punim radnim vremenom  za planiranje, provođenje, i vrednovanje odgojno obrazovnog rada, pripremanje poticajnog okruženja, poticanje cjelovitog razvoja djece, vođenje pedagoške dokumentacije i ostvarivanje suradnje s roditeljima, vanjskim čimbenicima i drugim stručnjacima,

– 1 ravnatelj/ica odgojitelj/ ica u ulozi poslovodnog i stručnog voditelja koja predlaže  

  godišnji plan i program te kurikulum Vrtića, brine za provođenje odluka upravnog i

  odgojiteljskog vijeća, obavlja i druge poslove utvrđene statutom s pola radnog vremena 

  tjedno kao i  poslove odgojitelja do pune satnice,

– 1 stručni suradnik, psiholog bit će angažiran s 0,10 radnog vremena po odgojnoj skupini tjedno radi praćenja razvoja djece, suradnje s roditeljima i razvijanja timskog rada u Vrtiću,

1 viša medicinska sestra bit će angažirana najmanje 2 sata tjedno po odgojnoj skupini  za ostvarivanje zadaća njege i skrbi za tjelesni rast i zdravlje djece.

Administrativno – tehničke poslove obavljat će:

– 1 kuhar/ica s punim radnim vremenom u čajnoj kuhinji za osiguravanje i podjelu 4 obroka 

  po djetetu ( doručak, voćni obrok, ručak iz restorana društvene prehrane i užina ),

– 1 radnik s punim radnim vremenom za administrativno – računovodstvene poslove,

– za održavanje higijene unutarnjih i vanjskih prostore te tehničke poslove i održavanje koristit ćemo usluge ovlaštenih servisa.

 

4. NAČIN OSTVARIVANJA PROGRAMA I  VREMENIK

    AKTIVNOSTI

      Program ćemo ostvarivati  unutar integriranog, razvojnog, humanističkog, konstruktivističkog i sukonstruktivističkog kurikuluma. Integriranu značajku kurikuluma postići ćemo obuhvaćanjem svih područja razvoja djeteta ne izdvajajući aktivnosti po metodičkim područjima te izbjegavajući  kontrolirano učenje razlomljenih čestica znanja. Razvojnost kurikuluma postići ćemo procjenom znanja, interesa i mogućnosti djece te temeljem toga omogućavati njihov daljnji razvoj izmjenama u okruženju i poticanjem rasprava s djecom i među djecom. Humanističku odliku kurikuluma postići ćemo građenjem socijalnog okruženja u kojem vlada sloboda, odgovornost, tolerancija, pravda, međusobno razumijevanje i poštivanje. Odgojiteljev stav bit će neautoritaran, a pored toga pokazivat će djeci da mu je stalo do njih, da ih voli i razumije. U kvalitetno pripremljenom okruženju svi sudionici procesa zajednički će konstruirati i sukonstruirati mnoga znanja i tako će kurikulum Vrtića poprimati i ove dvije zadnje nabrojene karakteristike. 

          Planiranje i oblikovanje kurikuluma, obzirom na njegove nabrojene značajke, vršit ćemo u dijelu pripreme kontekstualnih uvjeta za odvijanje različitih aktivnosti. Pri tom će nam pomoći kontinuirano praćenje djece i dokumentiranje njihovih aktivnosti kako bi dobili uvid u dječje interese, mogućnosti, potrebe, predznanje i stilove učenja te na osnovi toga pripremali nova okruženja ili nadopunjavali postojeća.

Program ćemo ostvarivati kontinuiranim unapređivanjem odgojno-obrazovnog rada, a ove pedagoške godine bit će to:

Unapređivanje odgojno-obrazovnog rada kroz projektno učenje djece.

U skladu sa konstruktivističkom i socio-konstruktivističkom teorijom pristup učenju putem projekta, projektno učenje prema Beneke, 2000. počiva na ovim osnovama:

          Sva djeca dolaze u skupinu u potrazi za razumijevanjem svojih iskustava, odnosno, sva djeca žele učiti.

          Skupina je život; vrijeme i iskustva vrtića nisu odvojena od ostalih sfera života.

          Djeca konstruiraju svoje znanje, ali trebaju odgajatelja da im pomaže i da ih vodi kroz proces.

          Djeca imaju različite snage, slabosti, interese, povijest i podršku što im omogućuje da uče jedni od drugih i razvijaju se kao individue.

          Djeca najbolje uče kada imaju pozitivnu sliku o sebi i osjećaj smisla.

          Djeca uče u kombinaciji manipulacije, promatranja, iskustva, sistematičnih uputa i osobne refleksije.

          Poučavanje i učenje su interaktivni procesi.

          Socijalne i emocionalne kompetencije jednako su važne kao i znanje i akademske vještine.

          Sobe dnevnog boravka prostori su koji se prilagođavaju i podržavaju djetetove potrebe.

 Nastaviti ćemo raditi na kvalitetnim odnosima jer bez njih nema ni dobrog projekta. Djeci ćemo prije svega pružiti osjećaj slobode i osjećaj sigurnosti prilikom učenja i istraživanja. Voditi ćemo računa da projekti na kojima ćemo raditi budu bliski stvarnim iskustvima djece, kako bi mogli neposredno istraživati te imali dostupne sadržaje, materijale i konkretan predmet interesa. Ovakvo učenje je cjelovito (holističko) i nije umjetno rascjepkano na sadržaje učenja i područja razvoja. Isto tako naglasak je na samom procesu, a ne finalnom produktu. Obzirom da se sam proces ne može vidjeti (osim ako se u tom trenutku nalazite u skupini, važno ga je kvalitetno dokumentirati. Dokumentiranjem u projektu dobivamo uvid u znanje i vještine djece. Projektno učenje nema vremenskog okvira i može se tijekom istraživanja razgranati na više interesa djece ili više problemskih situacija, projekt ima cikličku strukturu jer učenje ima spiralnu progresiju. Odgojitelji će promišljati o uvjetima za učenje djece i organizirati rasprave djece tijekom učenja. Dobrobiti projektnog učenja su mnogobrojne. Projektno učenje djeci omogućuje dublje razumijevanje vlastitih iskustava i okruženja u kojem živi. Osnažuje dijete da pažljivo promatra fenomene u svom okruženju. Osigurava različite interakcije i razvoj suradničkih vještina. Omogućava otkrivanje prednosti i ograničenja različitih izražajnih medija i vještine njihove upotrebe u svakodnevnim aktivnostima.


Ove  ćemo godine timski razraditi dio programa koji se odnosi na projekte vezane uz: likovno stvaralaštvo djece u prirodi i gradu (izvan prostora Vrtića) te kreativni uradci različitim materijalima koji se za tu svrhu mogu koristiti. Savladavanje početnih matematičkih pojmova i pojmova iz prirodoslovlja i organiziranje kvalitetnog konteksta i didaktičkih materijala u oblikovanju kurikuluma.


Mijenjat ćemo odgojno obrazovnu praksu u Vrtiću osiguravajući što češću interakciju djece s vanjskim svijetom, različitim ljudima, prirodom i književnim stvaralaštvom za djecu preispitujući suštinske vrijednosti koje interakcija pobuđuje kao i generiranje novih ideja za dječje aktivnosti i djelovanje.  Jačat ćemo uloge odgojitelja kao refleksivnih praktičara kako bi prepoznavali probleme, prikupljali i analizirali podatke te predlagali nove korake i mogućnosti.


Promatranje, bilježenje, refleksije i samorefleksije neposredne pedagoške prakse prorađivat ćemo na stručnim radionicama s ciljem što potpunijeg istraživanja i mijenjanja odgojno obrazovne prakse.


Istraživalačka pitanja na koja ćemo tražiti odgovore:

a.         Kako što češća nabrojena interakcija utječe na djecu, njihove interese i ponašanja?

b.         Koja su individualna postignuća, u kojim područjima razvoja djeteta?

c.         Kako  ciljano okruženje utječe na  razvoj kompetencija i usvajanje vrijednosti?

d.         Prepoznavanje i imenovanje uloga i postupaka odgojitelja koji pridonose razvoju

            integriranog kurikuluma.

e.         Koje su uloge odgojitelja u aktivnostima djece, kako odgojitelj može sudjelovati u

            aktivnostima ?

f.         Interakcije djece, generiranje novih ideja – analiza.

Osnovno polazište promjena bit će neposredno praćenje i promatranje odgojno obrazovne prakse od strane odgojitelja praktičara. Na temelju promatranja analizirat ćemo interakcijske procese, provoditi diskurse i unositi promjene. Kvaliteti diskursa, kvalitativnim i kvantitativnim procjenama uvelike će  doprinijeti korištenje foto i video zapisa i instrumenata za procjenu i samoprocjenu postupaka odgojitelja – protokoli pismenih snimanja.


Projekti pojačanog odgojnog djelovanja u različitim životnim situacijama u vrtiću i izvan njega s orijentacijom na  humane vrijednosti


Cilj: Usvajanje ponašanja u skladu s humanim vrijednostima u konkretnim situacijama,

         osiguravanje iskustava koja će pozitivno djelovati na izgrađivanje poželjnih osobina 

        djeteta te odupiranje negativnim utjecajima koji uzrokuju neprihvatljiva ponašanja


Bitne zadaće u odnosu na dijete:


Promišljanje ostvarivanja najelementarnijih  i drugih situacija u odgojno obrazovnom procesu na način da djeca prakticiraju svoje  vještine sudjelovanja pod stručnim vodstvom odgojitelja koji će im jasno dati do znanja gdje su granice dozvoljenog te im omogućiti korištenje slobode na pravi način,

Situacije: korištenje garderobe,  odlazak na igralište, boravak na igralištu, povratak u Vrtić

nakon boravka na otvorenom, korištenje sanitarija, pripreme za ručak, vrijeme ručka, dnevni odmor, odlazak izvan Vrtića, u kazalište, muzej, na izlet, odlasci u prometne situacije, aktivnosti u sobi dnevnog boravka, susret s novim sredstvima i predmetima, dolazak posjetitelja u Vrtić i druge,

U  odgojnom djelovanju uzeti u obzir sve aspekte djetetova razvoja uz poštivanje njegove posebnosti i osobnosti,

Omogućiti djetetu aktivno uključivanje u sve situacije uz prihvaćanje odgovornosti,

Manje inzistirati na tome što dijete može naučiti, a više na stjecanju individualnog i grupnog iskustva, pogotovo iskustva slobode sukladno njegovoj psihosocijalnoj zrelosti i njegovom najboljem interesu,

U cjelokupnom kontekstu Vrtića što više oživotvoriti demokratska načela,

Pružiti djetetu puno ljubavi i podrške uz jasna pravila ponašanja,

Upućivati djecu da u interakciji: iskazuju zanimanje za osjećaje i potrebe drugih, grade empatiju, uče dijeliti, uključuju se u skupinu na socijalno prihvatljiv način, prihvaćaju drugoga u aktivnostima, razvijaju suradničke odnose, vještine zaštite i samozaštite, usavršavaju vještine dogovaranja i pregovaranja, iskušavaju strategije rješavanja sukoba, iskazuju svoje osjećaje i gledišta na prihvatljiv način, prihvaćaju i tuđa gledišta, prihvaćaju različitosti, njeguju zajedništvo u aktivnostima i donošenju odluka,

Osigurati koordinirano djelovanje svih odgojnih čimbenika, posebno obitelji i društvene sredine.


Bitne zadaće u odnosu na odgojitelje i druge djelatnike:


Usavršavati se i obrazovati u području odgoja za demokraciju, odgoja za humane vrijednosti, poticanja razvoja socijalnih kompetencija, nacionalnog programa odgoja i obrazovanja za ljudska prava te programa zaštite i samozaštite,

Stvarati uvjete, kreirati okruženje u kojem će djeca biti potaknuta na vježbanje socijalnih vještina i primjenu humanih vrijednosti,

Pružanje mogućnosti djeci da o vrijednostima uče kroz aktivnosti,

Postati poželjan model djetetu u komunikaciji, u dobrom ponašanju, suradnji, pomaganju, toleranciji i ljubaznosti,

Preuzimati ulogu vodiča na putu odrastanja djeteta,

Graditi opće ozračje Vrtića puno poštovanja, razumijevanja, pravednosti te brige za druge.


Bitne zadaće u odnosu na roditelje:


Osvješćivanje činjenice da nije dovoljan samo boravak u Vrtiću za usvajanje ponašanja u skladu s humanim vrijednostima, već je nužna i njihova uloga,

U svakodnevnim životnim situacijama biti dobar model svojem djetetu,

Zaštiti dijete od nepoželjnih oblika ponašanja,

U društvu djeteta osuđivati negativna ponašanja,

Surađivati s odgojiteljima, međusobno se pomagati i poštovati.


Strategija djelovanja:


1. Edukacija odgojitelja i roditelja putem literature i uvodnih iskustvenih radionica sadržajno

    usmjerenih na projekte,

2. Okupljanje tima odgojitelja koji će raditi na pojedinom projektu, promišljanje i razrada, 

    utvrđivanje strategije provedbe, izrada instrumentarija za praćenje i procjenjivanje

    postignuća,

3. Primjena u praksi, etapno izvješćivanje o postignućima i teškoćama na koje nailazimo,

    prezentiranje podataka i dokumentacije,

4. Evaluacija postignuća, obrada i sređivanje podataka dobivenih praćenjem, vrednovanje

    onog što smo provedbom dobili, prikupljanje i objedinjavanje dokumentacije,

5. Timska prezentacija projekta drugim sustručnjacima.


Što će nam biti indikatori postignuća?


Novi standardi ponašanja temeljeni na humanim vrijednostima u svakodnevnim situacijama života i rada Vrtića, kako za djecu tako i za sve odrasle.

VREMENIK AKTIVNOSTI  proizašao iz otvorenosti Vrtića prema aktivnostima vezanim za određene datume i događanja u bližem i daljnjem okruženju

 

rujan

– početak nove pedagoške godine (nova djeca, prilagodba djece)

– 07.09. – Dan hrvatskih voda

– 10.09. – Hrvatski Olimpijski dan (edukativni i sportski sadržaji)

– 23.09. – Prvi dan jeseni (interno u skupinama)

– 28.09. – Dan hrvatske policije-sigurnost djece u prometu (posjet policijskoj postaji)

listopad

– prvi tjedan u listopadu – Dječji tjedan-aktivnosti s naglaskom na razvoj empatije kod djece

– Dani kruha i zahvalnosti za plodove zemlje  i Jesenske svečanosti (radionice s

  djecom, kulturno- umjetnički programi u skupinama, izrada proizvoda od tijesta, kušanje 

  jesenskih plodova)

– 04.10. Međunarodni dan zaštite životinja

– 20.10. Svjetski dan jabuke (pravimo voćne salate, kolače i sokove, pjevamo)

– 31.10. Međunarodni dan štednje (posjet banci, izrada kasica)

studeni

– Mjesec knjige (posjet gradskoj knjižnici)

– 20.11. Međunarodni dan dječjih prava (interno u svim skupinama)

prosinac

– 06.12. Sveti Nikola ( priredba za Svetog Nikolu-darivanje djece)

– 13.12. Sveta Lucija ( sijanje pšenice)

– 21.12. Prvi dan zime (interno u svim skupinama)

– 24.12. Badnjak i 25.12. Božić (kulturno-umjetnički program, darivanje djece)

siječanj

-Zima , zima… (briga o životinjama zimi – izrada albuma, plakata, slikovnica o životinjama,

izrada hranilica…)

– 10. 01. – Svjetski dan smijeha

– 21. 01. – Međunarodni dan zagrljaja

veljača

– Maškare (izrade maski, maškarane povorke, kreativni izričaj plesom-maškare u Vrtiću)

-14.02. – Valentinovo (likovno-kreativne radionice, izrada prigodnih poklona)

ožujak- 08.03.- Dan žena (izrada prigodnih poklona)

– 19.03.- Dan očeva (izrada prigodnih poklona)

– 21.03.- Prvi dan proljeća (interno u svim skupinama)

– 21.03.- Svjetski dan šuma

– 22.03.- Svjetski dan vode

– 27.03.- Uskrs (likovne radionice izrade pisanica)

travanj

-07.04.- Dan zdravlja

-22.04. – Dan planeta Zemlje (likovne radionice, umjetnički sadržaji, eko-akcije, uređenje okoliša, izlet u prirodu)

svibanj

-Olimpijski festival Dječjih vrtića

-03.05.- Dan Sunca

-04.05.- Dan vatrogasaca (posjet vatrogasnoj postaji)

-Majčin dan

-Cvjetni korzo

-Dani Europe

-15.05.- Međunarodni dan obitelji

lipanj

-05.06.- Međunarodni dan zaštite okoliša

-21.06.- Prvi dan ljeta (interno u svim skupinama)

-jednodnevni izlet

-Završna priredba i izložba dječjeg stvaralaštva nastalog kroz godinu

Dječje rođendane  tijekom cijele godine slavit ćemo unutar skupina


6. NAČIN VREDNOVANJA

 

         Vrednovanje ćemo vršiti unutarnjom procjenom kvalitete odgojno obrazovne prakse Vrtića koja će za nas biti imperativ. Oformiti ćemo Tim za vrednovanje prema smjernicama i etapama koje se koriste za samovrednovanje ustanova. Kvaliteta će biti vidljiva u svim segmentima rada i djelovanja u : ozračju, okruženju, vođenju, odnosima, komunikaciji, primjeni načela, usvojenosti vrijednosti, ostvarenju ciljeva i razvijenosti kompetencija. Ona nije statička kategorija, neprestano će se mijenjati, a na njenom povećanju ćemo neprekidno raditi. Za njen rast bit će odgovorni svi čimbenici odgojno obrazovnog procesa: odgojitelji i drugi stručni djelatnici , djeca i roditelji. Dogovorenim instrumentarijem utvrđivat ćemo dimenzije suvremenog kurikuluma, a za svaku od njih odredit ćemo kriterije kvalitete.


 

         

 

              Dimenzije
kurikuluma         

              

                       Kriteriji kvalitete    

                cilj kurikuluma

                 cjelovit razvoj djeteta

              

                      znanje

holistička kategorija, stjecati
ga učenjem i istraživanjem, u suradnji, znanje kao činjenje, spiralna
progresija u usvajanju znanja

                     

                  slika djeteta

individua, dijete bogato
potencijalima, socijalno biće otvoreno za učenje

                 

           građenje kurikuluma

zajedničko građenje, stvaranje
poticajnog okruženja, otvorenost za promjene i mijenjanje

                  

                    učenje

učiti kako učiti, učiti čineći,
razumijevanje i primjenjivanje onog što se uči, učenje otkrivanjem i
eksperimentiranjem, suradničko učenje

      

         uloga i postupci odgojitelja

kreira uvjete za usvajanje
vrijednosti i poticanje razvoja kompetencija, promatra, sluša i dokumentira
proces odgoja i obrazovanja, reflektira i istražuje praksu, njeguje
demokratske odnose

        

        sociološki oblici rada

 

u malim grupama, u paru i
individualno

      

  
izvori znanja, sredstva i materijali

s velikim obrazovnim
potencijalom, multisenzorični, nestrukturirani, multidimenzionalni, potiču
kreativnost, činjenje i originalnost ideja

       

        suradnja s roditeljima

partnerstvo, povjerenje,
otvorenost, obostrano podržavanje, sudjelovanje u kreiranju kurikuluma,
njegovom ostvarivanju i vrednovanju

 

         Analizom dobivenih podataka primjenom
ovog instrumentarija moći ćemo utvrditi koliko je naš kurikulum kvalitetan i u  kojoj bi njegovoj dimenziji trebalo nešto mijenjati obzirom na kriterije kvalitete. To će biti put građenja kurikuluma našeg Vrtića kojeg nećemo unaprijed odrediti, nego ćemo djeci i odgojiteljima dati mogućnost da ga stvaraju i stalno razvijaju, usklađuju s individualnim različitostima djece i kontekstualnim posebnostima koje ćemo pripremati.

Čimbenici vrednovanja kurikuluma izvan Vrtića bit će: refleksivni prijatelji iz drugih vrtića te nadležne institucije, odjel za obrazovanje u Gradu, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Agencija za odgoj i obrazovanje i Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja.